Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. výroční setkání a 3. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

6. 12. 2009
4. výroční setkání a 3. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst


Setkání a seminář se letos prvně konalo na jiném místě, přesněji v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie. Vlastní akce započala mírně po desáté hodině prezentací.
Naši akci poctili návštěvou z jednot ČsOL – Jičín: br. Vilda Janouch, Kladno – br. Pítr Stanislav, br. Ubry Jan, s. Eva Armeanová, Praha 5 a Praha západ – s. Marie Tykalová, Praha 8 – br. Milan Těšínský a další hosté Ivan Šípek a naši přispěvatelé Jitka Lenková a Svatopluk Kučera.
Z našeho spolku a sympatizantů se účastnili: Ferdinand Vrábel, Honza Kincl, Petr Tichý, Olda Tetur, Radek Říha, Aleš Zahradníček, Pepa Přerovský, Diana Štruplová, Martin Brynych, Vladimír Štrupl, Jirka Porteš, Standa Kain a Jaroslava Kainová. Celkově 22 osob, což je milé a pro nás relativně vysoké číslo.

ObrazekZ důvodu pozdějšího příchodu předsedy našeho spolku se uvítání a zahájení ujal předseda spolupořádající Českobrodské jednoty ČsOL Pepa Přerovský. Uvítal všechny přítomné, seznámil nás  s programem a mohlo se začít. Součástí úvodu bylo ještě představení kandidátů do výboru spolku pro valnou hromadu spolku, která následovala po vlastním semináři.

První prezentací byla již tradičné nejdelší a také nejnudnější statistika o činnosti projektu a spolku. Tradičně ji zpracoval a představil Martin, jenž vede spolkové statistiky jak ohledně projektu, tak webových stránek. Výstupem z této bezmála nepřeberné řady tabulek bude výroční zpráva, jenž bude dána k dispozici v lednu 2010.

ObrazekDruhá prezentace byla o poznání zajímavější a to nejen díky zcela bezchybnému zpracování. Jirka prezentoval jak vzorově připravit data pro vložení do projektu, ale navíc popsal i celý proces vkládání, formáty dat , fotografií a textů. Jeho příspěvek je natolik kvalitní a jednoduše popisující danou problematiku, že ho doplníme k již prezentovaným textům na našem webu, ohledně přípravy dat. Součástí této prezentace byla i časová kalkulace na vkládání dat, jenž je snad i do budoucna pro každého jasným vysvětlením faktu, že vkladači opravdu už nemají časový prostor na větší úpravy došlých příspěvků. Mimo jiné Jirka spočítal, že dosavadní vložení všech VPM na náš web by zabralo 144 dní práce a to 24 hodin denně. A to na webu nemáme jen VPM. Po prezentaci následovala krátká diskuse, kdy jsme zájemcům odpověděli a dopřesnili všechny jejich dotazy.

Tím skončil dopolední blok a následoval společný oběd v prostoru salónku hotelu. I toto místo bylo plně využito k diskusím a seznámením se.

Odpolední blok přednášek zahájil Martin představením offline s předvedením některýc novinek a následně představením našich nových brožur z edice knihovna. Jedná se o tituly vojenská pietní místa okresu Jeseník a vojenská pietní místa města Beroun. Oba tituly jsou ode dneška ke stažení na našem webu a doufejme, že v brzké době budou dostupné i v tištěné variantě, kterou opět zabezpečuje Československá obec legionářská. V rámci následující diskuse nám byly přislíbeny podklady pro město Kladno a v rámci diskuse jsme probírali i tak málo diskutované téma jako je ničení pomníku, a dalších památek u nás. Nemalou měrou za to, že podobná likvidace je brána celkem shovívavě mají i naši politici, jenž se upnou na jedno mediální téma (např. jeden pomník či prostor) a zcela ignorují fakt, že podobných jsou u nás stovky (prostorů, táborů, věznic – chcete-li) a desetitisíce (pomníky a hroby). Třeba se jednou dočkáme více práce pro záchranu našich drobných památek a méně populistických akcí za účasti médií.

Následně Vladimír přednesl zprávu o obnově pietních míst v lokalitě Mělnického Vtelna. Tato akce byla pro náš spolek prubířským kamenem, zda jsme schopni již nyní se i spolupodílet nejen na mapování, ale i na obnově památek. A Vladimírova přednáška jasně ukázala, že ano. Ano, podařilo se obnovit dvě místa a podařilo se daná místa i znovu dostat do povědomí veřejnosti pietní akcí při znovuodhalení těchto VPM. A co nejdůležitější, finančně to nabylo až tak náročné jak by se mohlo zdát. Při této příležitosti Vladimír informoval i o akci Asociace nositelů legionářských tradic – Pocta hrdinům národa, která měla vést právě k opravám podobných lokalit.

ObrazekHonzin nás informoval o průběhu prací na legionářských denících. Práce opravdu pokročily, jak v přepisu, překladu, tak i skládání podkladů a doufejme, že již v příštím roce se můžeme těšit na první výstupy. Koneckonců pamětí vojáků na nižších pozicích o válce není nikdy pro historické bádání dost a Hozninova práce bude badatelským okruhem jistě uvítaná a to nejen pro množství informací, ale i fotografií.

A poslední prezentaci měl Martin, kdy představil současné možnosti navigačních programů a datových sad využitelných při mapování VPM, ale i pro další akce jako např. geocaching apod.

A následovala rozsáhlá, časově tentokrát nijak neomezená diskuse. V ní mimo jiné Hoznin hosty upozornil na fakt, že součástí našich stránek jsou i další věci jako např. insignie, historii, informace o novodobých misích a veteránech, atd., atd.

Vlastní dopolední i odpolední blok byl skvěle technicky, materiálně a organizačně zabezpečen Pepou Přerovským, Honzou Kinclem a Alešem Zahradníčkem. Oba naši logisti Aleš a Honzin bezvadně zajišťovali v průběhu celé akce občerstvení a i vše ostatní a za to jim patří velký dík.

ObrazekV necelých 16 hodin začala valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, o. s. Jelikož se volební období našeho výboru již nachýlilo ke konci, byl hlavním bodem valné hromady volba výboru na další 3 roky. V úvodu se představili a stručně zhodnotili svoje funkční období všichni stávající funkcionáři spolku, tedy předseda Standa a místopředsedové Martin, Vladimír, Radek a Petr. A všech pět opět kandidovalo na další období. Z vystoupení kandidátů lze vybrat, že pro další období se např. Martin hodlá věnovat opět především technickému a organizačnímu zajištění provozu spolku a našich stránek a statistik, Vladimír klade důraz na vlastní mapování a propagaci spolkové činnosti, Radkovou prioritou i nadále bude historie, práce s archivy a oblast Vysočiny a Petr je připraven pomoci radou v organizaci, financích a pochopitelně i mapování. Navíc na svá bedra nakládá již tradiční Moravské setkání. A Standa je souhrnem výše uvedeného a především administrativy a spolkových financí.

Před vlastní volbou Pepa navrhl plné začlenění spolku do ČsOL buď v rámci Českobrodské jednoty, nebo jako historické skupiny. Tento návrh byl v tuto dobu ne zcela odmítnut, ale odsunut na celé volební období s tím, že vyčkáme na výsledky sněmu ČsOL v roce 2010 a následné směřování obce. Současné vedení obce a i vlastní obec jsou naší činnosti nakloněni, ale všichni máme v paměti značnou rozhádanost a nevraživost v obci, která je však doufejme již za námi. Přesto všechno, raději ještě vyčkáme, za prvé je třeba se ještě usilovněji věnovat práci na mapování, aby náš případný plný vstup do ČsOL byl přínosem nejen pro nás, ale i pro obec. Tedy nové vedení spolku bude mít za povinnost sledovat dění v ČsOL a na Valné hromadě v roce 2012 se otázka sloučení/včlenění znovu otevře.

V následné volbě, které bylo přítomno 12 členů spolku (elektronicky nikdo nehlasoval, plnou moc nikdo nezaslal) byl nadpoloviční většinou u každého kandidáta při volbě zvolen výkonný výbor v tomto složení:
předseda: Stanislav Kain
místopředsedové: Martin Brynych, Vladimír Štrupl, Radek Říha a Petr Tichý.

Z následné diskuse byl hlavní důraz kladen na fakt, že nemalá část členů spolku vykazuje malou nebo žádnou spolkovou aktivitu a je pak s podivem proč vlastně do spolku vstupovali. Máme např. sympatizanta Oldu, jenž zarputile odmítá do spolku vstoupit, ale spolkových akcí i mapování se aktivně účastní. Naproti tomu máme členy, kteří nechodí na spolkové akce, neúčastní se mapování ani dalších aktivit. V rámci této diskuse se počala zvažovat možnost úpravy stanov na možné přeřazení takovýchto neaktivních členů ze statuta člena např. do pozice sympatizanta, přispěvatele apod. Nemá smysl si uměle udržovat nereálné počty členské základny.

Feďo si na svá bedra vzal překlady z maďarštiny a zároveň se uvolil stát garantem pro Slovensko. V rámci této diskuse se dohodla přeměna sekce Slovensko v rubrice zahraničí a to tak, že Slovensko bude ze zahraničí vyjmuto, přeřazeno jako samostatná stránka pod české kraje a rozděleno na jednotlivé kraje a následně budou slovenská VPM přeřazena po krajích. Přeci jenom mají naše země k sobě blízko a počet členů a přispěvatelů našeho spolku na Slovensku roste.

A když už se načalo Slovensko, došlo i na jeden z nejočekávanějších bodů diskuse a to jsou zahraniční VPM. Již dopoledne na to upozorňoval br, Těšínský a večer padlo jasné a konečné rozhodnutí. Zahraniční VPM se budou zařazovat !

Budou se zařazovat ve dvou režimech.
Plný režim – VPM se vztahem k ČR/ČSR/apod. nebo zvláště významná (např. architektonicky či historicky) VPM se budou zařazovat jako VPM v ČR cestou vkladačů Romana a Jirky. Tato VPM budou plnohodnotně i v offline.
Zjednodušený režim – VPM ostatní (např. „obyčejné“ pomníky z 1. světové války) bez vztahu k naší zemi. Tato VPM se budou zařazovat bez přepsaného textu „jen“ jako fotografie do galerií a s malou vstupní stránku z odkazem ze sekce zahraničí. Tento zjednodušený režim bude většinou odbavovat Martin.

Ohledně tématu, čeho se budou týkat knihy z edice Knihovna pro rok 2010  - tam padne rozhodnutí na lednové schůzi, tam určíme jaké okresy případně města to v roce 2010 budou a do této schůze prosíme naše členstvo o vyjádření se k tomuto tématu. Po určení titulů se následně určí garanti pro jednotlivé tituly, aby se neopakovala situace z letošního roku, kdy si garant, jenž si tituly sám vybral a určil termíny nakonec oznámil, že si celou akci uspořádá ve vlastní režii.

Jelikož je Hrušecko-Moravské setkání již přede dveřmi (koneckonců malou ochutnávku nám Petr i dovezl již nyní) byl schválen jediný možný organizátor této stále zajímavější a významnější akce, a i v roce 2010 jím bude Petr, díky mu za odhodlání do toho jít znovu.

Jaroslava nás seznámila se stavem našeho účetnictví. kdy v pokladně ještě něco málo zbývá, stejně tak máme ještě několik triček. Plné vyúčtování dáme na internet a do naší výroční zprávy. Nicméně jsme schválili doporučený příspěvek na rok 2010 a to 250 Kč (povinný zůstává 50 Kč) s tím, že těm co platili letos 500 Kč se bude letošní příspěvek počítat i za rok 2010.
Hlavním výdajem v roce 2010 bude pronájem serveru pro naši diskusi, poštovné a podobné relativně drobné výdaje.

Honzin navrhl označovat námi navštívená VPM nějakým symbolem, předváděl pdoobný k tomu účelu používaný v zahraničí (křížek s vlčím mákem). V této podobě jsme to odmítli (kříž je přeci jenom moc jednoúčelový symbol), ale nějaký podobný znak, případně více znaků bychom do budoucna zavést mohli.

Schválili jsme nákup diktafonu pro zaznamenání historických a dalších informací na různých setkání s veterány, historiky a dalšími osobnostmi.

V neposlední řadě nás příští rok čekají případné práce na pamětní desce gen. Krzáka. Br. Šíma z naší jednoty již získal jeden potřebný kontakt o čemž nás informoval Pepa.

A jako zlatý závěrečný hřeb již večera se stalo předání pamětních listů za rok 2009. Část jich byla předána na místě, část bude předána dodatečně při vhodných příležitostích. V roce 2009 jako výraz poděkování za práci a podporu náš spolek udělil pamětní diplom těmto osobám: pplk. MUDr. Budínský Pavel PhD., pplk. MUDr. Jindřich Sitta, Ing. Milan Mojžíš, Milan Řepka, plk. Alexandr Beer, plk. Ing. Jiří Hofman, plk. Vladimír Palička, Ing. Milan Těšínský, Hana Rašáková, Milena Kolariková, Bc. František Gábor, Doc. Dr. Roman Ronský, CSc, Marta Nejedlá, František Novák, Porteš Jiří, Ujfaluši Roman, Zahradníček Aleš, Stanislav Kain, Vladimír Štrupl, Martin Brynych, Ing. Radek Říha, Ing. Petr Tichý, Jiří Hušek, Bc. David Podzimek, Ing. Přerovský Josef, Jan Kincl, Mgr. Ivo Šťastný, Bc. Jaroslava Kainová, Mgr. Jaroslav Hudský, Diana Štruplová, Radek Vyskočil, Michal Plavec, Bc. Samuel Jablonka , PhDr. Ferdinand Vrábel , Ing. Jiří Porteš, Roman Janas, Pavel Měkota, Olda Tetur. Všem díky za pomoc, práci a podporu.


ObrazekZávěrem je třeba ještě jednou poděkoval ČsOL za poskytnutí prostorů pro tuto akci a finanční pomoci při jejím zabezpečení, stejně jako všem logistům i organizátorů. Velké díky patří také účastníkům akce, jenž neváhali dorazit nejen z blízka, ale i z daleka a dokonce i ze zahraničí. Díky všem za účast, díky všem za návštěvu a díky všem za tolik prospěšnou práci.

Rádi se všemi a jistě i mnoha dalšími uvidíme i napřesrok.

zapsal Martin

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

historie

(antonie , 22. 10. 2014 17:19)

ahoj jirko maš pěkne foto jsem tonička z dektetorem jak ses semnou seznamils pošli mně tvoje mobilni čislo hcu ti napsat ksatku navanoce tonička.

Re: historie

(martin, 22. 10. 2014 18:18)

Předpokládám je myšlen Jirka Porteš, pošlu mu vzkaz, že tu má vzkaz.