Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak správně nosit vyznamenání, medaile a pamětní odznaky ?

17. 10. 2009
ROZKAZ
MINISTRA OBRANY č. 22

z 23. června 2009

Vojenská rezortní vyznamenání1. Udělením vojenských rezortních vyznamenání jednotlivcům a jednotkám oceňuje ministr obrany jejich vynikající plnění služebních povinností, záslužných činů, skutků vojenské povahy a aktivit v bezpečnostních, humanitárních a jiných akcích mezinárodního nebo vnitrostátního charakteru ve prospěch demokracie a míru. Vojenskými rezortními vyznamenáními jsou:
a) Kříž obrany státu ministra obrany České republiky;
b) Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky;
c) Záslužný kříž ministra obrany České republiky;
d) medaile ministra obrany České republiky Za zranění;
e) medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí;
f) medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky.

2. Podrobnosti o vojenských rezortních vyznamenáních a jejich udělování upravují Stanovy vojenských rezortních vyznamenání, které jsou uvedeny v příloze 1 k tomuto rozkazu.

3. Udělení vojenských rezortních vyznamenání se vyhlašuje v rozkaze ministra obrany ve věcech personálních.

4. Návrhy na udělení vojenských rezortních vyznamenání předkládají náměstkovi ministra obrany souhrnně za svoji podřízenost vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministrovi obrany prostřednictvím Ředitelství personální podpory nejpozději 2 kalendářní měsíce před stanoveným termínem udělení.

5. Kandidáty na udělení vojenských rezortních vyznamenání vybírají a návrhy zpracovávají vedoucí zaměstnanci počínaje vedoucími organizačních celků rezortu Ministerstva obrany1). Návrhy na udělení vojenských rezortních vyznamenání se zpracovávají formou návrhu na personální opatření a musejí obsahovat řádné zdůvodnění k jejich udělení.

6. Vojenská rezortní vyznamenání, která ministr obrany udělil, může předat vedoucí zaměstnanec, kterého pověřil ministr obrany.

7. Vojenské rezortní vyznamenání a listinu o jeho udělení přebírá vyznamenaný. Uděluje-li se vyznamenání in memoriam, přebírají vyznamenání a listinu o jeho udělení pozůstalí.

8. Vojenská rezortní vyznamenání se nosí „in natura“ nebo ve stužce na levé straně prsou za státními vyznamenáními2) v tomto pořadí:
a) Kříž obrany státu ministra obrany České republiky;
b) Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky;
c) Záslužný kříž ministra obrany České republiky;
d) medaile ministra obrany České republiky Za zranění;
e) medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí;
f) medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky.
Za nimi následují ostatní kříže, medaile a další dekorace, které nemají charakter státních vyznamenání, podle stupňů a v pořadí, v jakém byly uděleny. Při slavnostních příležitostech se vojenská rezortní vyznamenání nosí „in natura“.

9. Vojenská rezortní vyznamenání se udělují zpravidla ke:
a) Dni vítězství – 8. května;
b) Dni ozbrojených sil České republiky – 30. června;
c) Dni vzniku samostatného československého státu – 28. října;
d) Dni válečných veteránů – 11. listopadu.

10. Medaile Armády České republiky, které byly uděleny přede dnem nabytí účinnosti tohoto rozkazu, se považují za medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky.

Ukládám:

a) náměstkovi ministra obrany předkládat za rezort Ministerstva obrany návrhy na udělení vojenských rezortních vyznamenání;

b) náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky zabezpečit
– zpracovávání rozkazů ve věcech personálních k udělování vojenských rezortních vyznamenání a veškeré související agendy;
– vydávání vojenských rezortních vyznamenání;
– evidenci osob a jednotek, kterým byla rezortní vyznamenání udělena;

c) řediteli Vojenského historického ústavu zabezpečit zpracování historického popisu vzniku Kříže obrany státu ministra obrany České republiky, Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky a Záslužného kříže ministra obrany České republiky.

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva obrany. Týmž dnem pozbývají platnosti RMO č. 42/1996 Věstníku, RMO č. 19/2006 Věstníku, RMO č. 28/2006 Věstníku a RMO č. 48/2008 Věstníku.

Stanovy vojenských rezortních vyznamenání

 

1. Stanovy Kříže obrany státu ministra obrany České republiky


1. Kříž obrany státu ministra obrany České republiky (dále jen Kříž obrany) uděluje ministr obrany pouze mimořádně, a

to:
a) příslušníkům ozbrojených sil České republiky včetně příslušníků Vojenského zpravodajství a Vojenské policie;
b) příslušníkům zahraničních ozbrojených sil;
c) příslušníkům bezpečnostních sborů České republiky nebo obdobných zahraničních sborů;
d) jednotkám ozbrojených sil a bezpečnostních sborů České republiky nebo zahraničním jednotkám.

2. Výjimečně Kříž obrany uděluje ministr obrany i dalším občanům České republiky nebo cizím státním příslušníkům.

3. Kříž obrany uděluje ministr obrany za hrdinství v boji, za vynikající velitelskou činnost v boji nebo těm, kteří se s nasazením vlastního života nebo zdraví zcela výjimečným způsobem zasloužili o obranu České republiky a jejího ústavního pořádku, záchranu lidských životů nebo značných hodnot na majetku České republiky, a to na jejím území i mimo něj.

4. Kříž obrany má 1 stupeň a lze jej udělit vícekrát. Druhé a další udělení Kříže obrany se při nošení vyznamenání „in natura“ označuje počtem lipových ratolestí na stuze a při nošení ve stužce počtem lipových ratolestí na této stužce, ale v maximálním počtu 3 kusů. Uděluje-li se Kříž obrany jednotce ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů České republiky, předává se při slavnostním aktu do rukou velitele jednotky a má-li jednotka bojový prapor nebo prapor jiného druhu, který jí náleží, připíná se na tento prapor stuha v podobě prodloužené a upravené stuhy Kříže obrany.

5. Kříž obrany má na lícové straně modifikovaný kříž pisánského typu, který je položen na jednoduchém věnci ve tvaru oválu ozdobeného motivem lipových trojlistů. Uprostřed kříže je barevný znak Armády České republiky. Na kříž navazuje převýšení v podobě 2 spojených lipových půlvěnců (z dvojlistů), které vycházejí z kříže. Na rubové straně je uprostřed dvouřádkový opis MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY a pod ním je místo pro ražbu pořadového čísla.

6. Kříž obrany je opatřen kolmou úchytkou, s níž je pomocí pohyblivého kruhu zavěšen na zelené stuze, přičemž jejím středem prochází pás tenkých pruhů, složený z opakujících se barev národní trikolory v pořadí bílá-červená-bílá-modrá – celkem 6 pruhů bílé barvy, 3 červené a 2 modré. Středem obou zelených polí stuhy prochází vždy dvojice tenkých zlatých pruhů. Stužka má rozměry 38 mm ´ 10 mm.

7. Při předání Kříže obrany se současně předává historický popis jeho vzniku a listina o jeho udělení s uvedením hodnosti, titulů, jména, popř. jmen, a příjmení vyznamenané osoby a pořadového čísla udělení. Uděluje-li se Kříž obrany jednotce, uvádí se její otevřený název. Listinu podepisuje ministr obrany.

8. Byl-li Kříž obrany udělen vícekrát, nosí se na stejnokroji pouze poslední udělený Kříž obrany.

2. Stanovy Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky


9. Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky (dále jen Vyznamenání Zlaté lípy) uděluje ministr obrany pouze mimořádně, a to občanům České republiky a cizím státním příslušníkům, kteří se velmi významně zasloužili o ochranu základních lidských práv a svobod, zejména lidského života, zdraví a majetku, základních principů demokratického a právního státu nebo se jinak výjimečně zasloužili o rozvoj obrany a bezpečnosti České republiky a kteří vytvořili vědeckou nebo odbornou práci zcela zásadního významu. Vyznamenání Zlaté lípy má 1 stupeň a lze jej udělit vícekrát. Druhé a další udělení Vyznamenání Zlaté lípy se při nošení vyznamenání „in natura“ označuje počtem lipových ratolestí na stuze a při nošení ve stužce počtem lipových ratolestí na této stužce, ale v maximálním počtu 3 kusů.

10. Vyznamenání Zlaté lípy má tvar čtyřcípé hvězdy, střed tvoří 4 vzájemně propletené červené kruhy, které přesahují hvězdu a jsou lemovány perletí nebo blýskavými kamínky. Obdobně je upraven povrch hvězdy. Uprostřed kruhů je zlatavý lipový list. Zlatavé půlvěnce lipových dvojlistů, které vycházejí z hvězdy, převyšují hvězdu. Na rubové straně je uprostřed hvězdy v medailonu dělený španělský štít, v jehož horním poli je horní polovina dvouocasého korunovaného lva a ve spodním poli dva zkřížené meče s čepelemi vzhůru (dále jen znak Ministerstva obrany). V horním opisu je MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY a v dolním ČEST A VLAST. Pod medailonem je místo pro ražbu pořadového čísla.

11. Vyznamenání Zlaté lípy je opatřeno kolmou úchytkou, s níž je pomocí pohyblivého kruhu zavěšeno na bílé stuze, která je po okrajích modro-červeně lemována. Středem prochází zlatý, tence zeleně lemovaný, pruh. Stužka má rozměry 38 mm ´ 10 mm.

12. Při předání Vyznamenání Zlaté lípy se současně předává historický popis jeho vzniku a listina o jeho udělení s uvedením hodnosti, titulů, jména, popř. jmen, a příjmení vyznamenané osoby a pořadového čísla udělení. Listinu podepisuje ministr obrany.

13. Bylo-li Vyznamenání Zlaté lípy uděleno vícekrát, nosí se na stejnokroji pouze poslední udělené Vyznamenání Zlaté lípy.

3. Stanovy Záslužného kříže ministra obrany České republiky


14. Záslužný kříž ministra obrany České republiky (dále jen Záslužný kříž) uděluje ministr obrany:
a) občanům České republiky a cizím státním příslušníkům;
b) územně samosprávným celkům České republiky, jednotkám ozbrojených sil a bezpečnostních sborů České republiky nebo zahraničním jednotkám.

15. Záslužný kříž ministr obrany uděluje za záchranu lidských životů, statečnost a odvahu, za úspěšné plnění bojových povinností, vynikající plnění služebních nebo pracovních povinností a jiné významné zásluhy a rozvoj o rezort Ministerstva obrany

16. Záslužný kříž má 3 stupně, z nichž první je nejvyšší. Má tvar dělového kříže o celkové délce ramen 40 mm s kruhovým středem o průměru 15 mm. Na lícové straně je v medailonu český lev, na rubové straně je znak Ministerstva obrany. Záslužný kříž prvního stupně je z kovu, který napodobuje zlato, druhého stupně z kovu, který napodobuje stříbro, a třetího stupně z kovu, který napodobuje bronz.

17. Záslužný kříž je opatřen kolmou úchytkou, s níž je pomocí pohyblivého kruhu zavěšen na 38 mm široké a 60 mm dlouhé průvlečné náprsní stuze světle zeleno-modro-červeno-
-bílo-světlezeleno-bílo-červeno-modro-světlezelené v poměru 3 : 2 : 2 : 2 : 20 : 2 : 2 : 2 : 3. Stužka má rozměry 38 mm ´ 10 mm. Stužky jednotlivých stupňů se odlišují miniaturou Záslužného kříže raženou z kovu příslušného stupně Záslužného kříže.

18. Při předání Záslužného kříže se současně předává historický popis jeho vzniku a listina o jeho udělení s uvedením hodnosti, titulů, jména, popř. jmen, a příjmení vyznamenané osoby a pořadového čísla udělení. Uděluje-li se Záslužný kříž jednotce, uvádí se její otevřený název. Listinu podepisuje ministr obrany.

19. Uděluje-li se Záslužný kříž jednotce ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů České republiky, předává se při slavnostním aktu do rukou velitele jednotky a má-li jednotka bojový prapor nebo prapor jiného druhu, který jí náleží, připíná se na tento prapor stuha v podobě prodloužené a upravené stuhy Záslužného kříže.

20. Záslužný kříž vyššího stupně lze udělit pouze tehdy, byl-li již udělen Záslužný kříž nižšího stupně. Územně samosprávným celkům České republiky, jednotkám ozbrojených sil a bezpečnostních sborů České republiky nebo zahraničním jednotkám se uděluje pouze Záslužný kříž prvního stupně.

21. Na stejnokroji se nosí pouze Záslužný kříž nejvyššího uděleného stupně.

4. Stanovy medaile ministra obrany České republiky Za zranění


22. Medaili ministra obrany České republiky Za zranění (dále jen medaile Za zranění) uděluje ministr obrany vojákům v činné službě, kteří při plnění služebních úkolů utrpěli, bez vlastního zavinění, těžkou újmu na zdraví. Medaili Za zranění lze udělit také občanským zaměstnancům za stejných podmínek jako vojákům v činné službě, došlo-li ke zranění při plnění zvlášť významných pracovních úkolů.

23. Medaile Za zranění má průměr 33 mm a je ražena z bronzu. Na lícové straně je otevřená dlaň s krůpějemi krve a text ZA ZRANĚNÍ, na rubové straně je znak Ministerstva obrany. Medaile Za zranění je opatřena kolmou úchytkou, s níž je pomocí pohyblivého kruhu zavěšena na 38 mm široké a 60 mm dlouhé průvlečné náprsní stuze, černo-červeno-černo-
-červeno-černé v poměru 2 : 8 : 18 : 8 : 2. Stužka má rozměry 38 mm ´ 10 mm.

24. Při předání medaile Za zranění se současně předává listina o jejím udělení s uvedením hodnosti, titulů, jména, popř. jmen, a příjmení vyznamenané osoby a pořadového čísla udělení. Listinu podepisuje ministr obrany.

5. Stanovy medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí


25. Medaili ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí (dále jen medaile Za službu v zahraničí) uděluje ministr obrany:
a) vojákům v činné službě a občanským zaměstnancům za úspěšné splnění úkolů v mírových silách Organizace spojených národů, v dalších mezinárodních vojenských sborech, v mírových a humanitárních misích mezinárodních společenství a na zahraničních pracovištích nebo za významný podíl při přípravě a zabezpečování těchto úkolů;
b) vojákům v činné službě a občanským zaměstnancům za úspěšné splnění úkolů ve vojenských operacích a misích na území států, které jsou ve válečném stavu, popř. ve vojenských operacích a misích, jejichž příslušníci jsou vysláni přímo k plnění bojových úkolů;
c) příslušníkům ozbrojených sil cizích států a jiným osobám za významnou spolupráci a součinnost s Armádou České republiky a Ministerstvem obrany při činnostech uvedených v odst. a) a b) tohoto článku.

26. Medaile Za službu v zahraničí má 3 stupně. Medaile Za službu v zahraničí třetího stupně se uděluje za první účast, druhého stupně za druhou účast a prvního stupně za třetí účast v operaci nebo misi, které jsou uvedeny v čl. 28 těchto stanov, a to po splnění podmínek pro udělení medaile (čl. 25 těchto stanov).

27. Medaile Za službu v zahraničí má průměr 33 mm. Na lícové straně je meč čepelí vzhůru s lipovou ratolestí, v pozadí část zemského glóbu. Na rubové straně je znak Ministerstva obrany. Medaile Za službu v zahraničí prvního stupně je z kovu, který napodobuje zlato, druhého stupně z kovu, který napodobuje stříbro, a třetího stupně z kovu, který napodobuje bronz. Medaile Za službu v zahraničí je opatřena kolmou úchytkou, s níž je pomocí pohyblivého kruhu zavěšena na 38 mm široké a 60 mm dlouhé průvlečné náprsní stuze. Stužka má rozměry 38 mm ´ 10 mm. Stužky jednotlivých stupňů se odlišují miniaturou medaile Za službu v zahraničí raženou z kovu příslušného stupně medaile Za službu v zahraničí.

28. Medaile Za službu v zahraničí má 7 skupin. Jednotlivé skupiny medaile jsou rozlišeny barevným uspořádáním stuhy a stužky takto:
a) medaile Za službu v zahraničí – všeobecná. Stuha je modro-bílo-modro-bílo-modro-
-bílo-modro-bílo-modro-bílo-modrá v poměru 5 : 2 : 5 : 2 : 3 : 4 : 3 : 2 : 5 : 2 : 5;
b) medaile Za službu v zahraničí – operace KFOR (Kosovo Force). Stuha je modro-
-bílo-modro-bílo-červeno-bílo-modro-bílo-modro-bílo-modrá v poměru 5 : 2 : 5 : 2 : 3 : 4 : 3 : 2 : 5 : 2 : 5;
c) medaile Za službu v zahraničí – mise EF (Enduring Freedom). Stuha je modro-bílo-
-modro-bílo-černo-zeleno-bílo-červeno-bílo-modro-bílo-modrá v poměru 5 : 2 : 5 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 5 : 2 : 5;
d) medaile Za službu v zahraničí – operace SFOR (Stabilization Force). Stuha je modro-
-bílo-modro-tmavomodro-červeno-bílo-tmavomodro-žluto-modro-bílo-modrá v pomě-ru 5 : 2 : 5 : 2 : 3 : 4 : 3 : 2 : 5 : 2 : 5;
e) medaile Za službu v zahraničí – operace ISAF (International Security Assistance Force). Stuha je modro-bílo-modro-bílo-zeleno-bílo-černo-bílo-modro-bílo-modrá v poměru 5 : 2 : 5 : 2 : 3 : 4 : 3 : 2 : 5 : 2 : 5;
f) medaile Za službu v zahraničí – mise Irák. Stuha je modro-bílo-modro-červeno-
-modro-zeleno-modro-černo-modro-bílo-modrá v poměru 5 : 2 : 5 : 2 : 3 : 4 : 3 : 2 : 5 : 2 : 5;
g) medaile Za službu v zahraničí – bojová mise. Stuha je modro-tmavočerveno-
-modro-tmavočerveno-modro-tmavočerveno-modro-tmavočerveno-modro-tmavočerveno-modrá v poměru 5 : 2 : 5 : 2 : 3 : 4 : 3 : 2 : 5 : 2 : 5.

29. Při předání medaile Za službu v zahraničí se současně předává listina o jejím udělení s uvedením hodnosti, titulů, jména, popř. jmen, a příjmení vyznamenané osoby a pořadového čísla udělení. Listinu podepisuje ministr obrany.

30. Na stejnokroji se nosí medaile Za službu v zahraničí nejvyššího uděleného stupně v každé skupině (čl. 28 těchto stanov).

6. Stanovy medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky


31. Medaili Za službu v ozbrojených silách České republiky (dále jen medaile) uděluje ministr obrany vojákům z povolání za dosahování velmi dobrých výsledků ve výkonu služby v závislosti na době trvání služebního poměru vojáka z povolání.

32. Medaile má 3 stupně, z nichž první je nejvyšší. Medaile prvního stupně se uděluje za 15 let služby, druhého stupně za 10 let služby a třetího stupně za 5 let služby.

33. Byla-li vojákovi udělena medaile prvního stupně a dosahuje-li velmi dobrých výsledků ve výkonu služby po dobu 20 let, uděluje se mu k této medaili stužka se symbolem „XX“.

34. Medaili vyššího stupně nebo stužku se symbolem „XX“ lze navrhnout nejdříve po uplynutí 5 let od udělení medaile nižšího stupně.

35. Do doby služby podle čl. 32 těchto stanov se započítává doba trvání služebního poměru vojáka z povolání počínaje 1. lednem 1993 kromě doby vstupního studia včetně bezprostředně navazujícího studia doktorského studijního programu, základní přípravy, vstupní odborné a speciální přípravy, doby přerušení služebního poměru, doby dispozice podle § 10 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a doby rodičovské dovolené kromě rodičovské dovolené, po kterou se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc podle zvláštního právního předpisu3).

36. Medaile má průměr 33 mm. Na lícové straně je symbolické ztvárnění jejího charakteru, na rubové straně je znak Ministerstva obrany. Medaile prvního stupně je z kovu, který napodobuje zlato, druhého stupně z kovu, který napodobuje stříbro, a třetího stupně z kovu, který napodobuje bronz. Medaile je opatřena kolmou úchytkou, s níž je pomocí pohyblivého kruhu zavěšena na 38 mm široké a 60 mm dlouhé průvlečné náprsní stuze,  světlefialovo--modro-červeno-bílo-světlefialovo-bílo-červeno-modro-světlefialové v poměru 3 : 2 : 2 : 2 : 20 : 2 : 2 : 2 : 3. Na stužce medaile prvního stupně je v náložce symbol „XV“, uděluje-li se medaile za 15 let služby a symbol „XX“, uděluje-li se stužka za 20 let služby. Na stužce medaile druhého stupně je v náložce symbol „X“ a na stužce medaile třetího stupně je v náložce symbol „V“. Symboly „XX“, „XV“, „X“ a „V“ jsou raženy z kovu příslušného stupně medaile. Stužka má rozměry 38 mm ´ 10 mm.

37. Při předání medaile nebo stužky se symbolem „XX“ se současně předává listina s uvedením hodnosti, titulů, jména, popř. jmen, a příjmení vyznamenané osoby a pořadového čísla udělení. Listinu podepisuje ministr obrany nebo příslušný služební orgán, kterým je velitel operačně-taktického stupně, vedoucí organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo rektor-velitel Univerzity obrany.

38. Na stejnokroji se nosí pouze medaile nejvyššího uděleného stupně.

Jak vidno, nelze nosit např. všechny stupně medaile Za službu v ozbrojených silách či záslužného kříže. Opravdu se tímto rozkazem všichni řídí ?

 

 

Náhledy fotografií ze složky nošení medailí, insignií a uniforem

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

sevenpillarsindustries.com

(M.IKRAM, 26. 4. 2015 12:29)

Our Ref No.0402601
Sialkot 26 April 2015

Dear Sir
We are pleased to inform you that we are the manufacturers & exporters of all
kinds of hand embroidered blazer badges, emblems, family crests,
British Army blazer badges flags & banners, Pennants Pipe Banners Gold Buillon Fringe
printed badges, flags, WW I, II badges, shoulders, collar tabs, German Army Cuff Titles,
Civil war badges, beagle, grenades, Machine Embroidered badges, buttons, Medal ,Badges Royal Australia Army, Regiments, Navy, Air Force, US Army,US Air Force, US Navy And Medal Ribbons
Australian Military Medals and ribbons Medal Mounting Bars
Ribbons Bars Medal Boxes
British medal Ribbons Bars Battle of britain clasp
U.S.Army,Navy British Army,Badges pilot epaulette,
Pilot wings, Pilot Shirts, Pilot Ties uniforms,Pilot bags,Canadian Navy badges, British army badges.Military beret Capmedal ribbons,
Masters Aprons, Master Masons Aprons, Craft Collars, Secret Monitor Sashes & collaretts
Royal Arch Aprons & Collars.
Ancient & Accepted Rite Rose Croix Collars from 18th degree to 33rd degree. & Collarett
Red Cross of Constantine
Royal Ark Mariner Aprons & Collar
Knights Templar regalia.
Masonic regalia Masonic Gloves Past Master, Aprons Collars,Sashes, for all ranks, Scottish Clan crests.
Uniform accoutrements,
Aiguilettes, epaulette, lanyards, shoulder Sword Knot
boards, fringes in bullion or silk,
braids & laces in any material.Cap cords, Chin cord, flag cord, Sporrans, Highland uniforms,
Dress cord, leather belts & buckles, swords, Knife , Leather gloves, Leather jackets.
We have been doing these works since 1960, so we can handle your all needs.here is our web site please visit us.
http://sevenpillarsindustries.com
we found your name while browsing on internet so we request you please give us
a reasonable response,
We assure you of our best quality & very reasonable prices on all the items.
Hope to hear you soon,
with best regards,
M.FAHAD IKRAM


Seven Pillar Industries
Royal Street, Neka Pura
Sialkot, Pakistan.
Email . sevnpind@skt.comsats.net.pk
Email . <info@sevenpillarsindustries.com>
http://sevenpillarsindustries.com

povinnost či právo?

(Martin, 12. 7. 2010 16:51)

Zajímavý dotaz, nikde jsem nečetl ani neslyšel, že by to byla povinnost, takže dle mého medaile nosit jejich držitel nemusí. Ale už jen pro pobavení bych tento dotaz položil tiskové službě MO. Jejich odpovědi vždy osvěží duši :-)
Navíc v naturálních výdejnách většinou stužky nemají, takže ono stejně často není co nosit

povinnost či právo?

(bez udání, 12. 7. 2010 16:15)

A co pokud nechci udělené medaile nosit? Důvod ponechme stranou. Pokud tomu rozumím, udělením získám PRÁVO medaili nosit, nikoliv POVINNOST.