Jdi na obsah Jdi na menu
 


stanovy spolku

8. 6. 2007
SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA, o.s.

registrován u Ministerstva vnitra dne 4.6.2007

IČO: 28559410Stanovy občanského sdružení
Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.
dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Název občanského sdružení je Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. (dále jen „spolek“).
1.2.    Sídlo spolku je na adrese Ohradní 1353/33, 140 00 Praha 4 – Michle.
1.3.    Spolek je zakládán na dobu neurčitou.

2.    ČINNOST A CÍL SPOLKU
2.1.    Uchovávat a rozvíjet tradice boje za svobodu a demokracii,
2.2.    přispívat k rozvoji národní hrdosti,
2.3.    spolupracovat s historickými ústavy, školami a dalšími subjekty při historickém výzkumu,
2.4.    provozovat webové stránky s prezentací vlastní činnosti spolku, případně s činností smluvní osoby,
2.5.    provozovat databázi vojenských pietních míst,
2.6.    pomáhat při propagaci a podpoře vojenských pietních míst,
2.7.    poradenská činnost,
2.8.    vlastní badatelská a publikační činnost v oblasti vojenské historie.

3.    PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU
3.1.    Vznik členství
Novým členem spolku se může stát každá fyzická osoba, a to na základě písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje výkonný výbor spolku. Dále se členem spolku může i stát právnická osoba, dle článku 5. těchto stanov.
3.2.    Členové spolku mají právo účastnit se činnosti spolku a být členy jeho orgánů.
3.3.    Členové spolku mají právo využívat zařízení, které spolek užívá, jakož i další prostředky a majetek spolku.
3.4.    Členové spolku jsou povinni řídit se stanovami spolku a dle svých možností jsou povinni napomáhat činnosti a plnění cílů spolku.
3.5.    Členské příspěvky jsou nepovinné, jejich výše je dobrovolná a jejich placení nemůže být podmínkou členství.
3.6.    Druh členství
Členství člena spolku může být řádné nebo čestné. O čestném členství člena spolku rozhoduje výkonný výbor spolku. Čestné členství člena spolku se uděluje za zvláštní zásluhy a propagaci spolku.
3.7.    Zánik členství
3.7.1.    Členství člena spolku ve spolku zaniká vystoupením člena, a to okamžikem, kdy je spolku doručeno písemné oznámení člena o tom, že ze spolku vystupuje.
3.7.2.    Členství člena spolku ve spolku zaniká vyloučením člena spolku. Valná hromada spolku může rozhodnout o vyloučení člena spolku, porušuje-li tento závažně povinnosti dané mu stanovami a to nadpoloviční většinou hlasů valné hromady spolku. Členství člena ve spolku zaniká okamžikem, který je určen v písemném rozhodnutí valné hromady spolku. Není-li tento okamžik uveden, zaniká členství datem konání valné hromady, která rozhodla o ukončení členství člena spolku.
3.7.3.    Zánikem členství zanikají veškerá práva člena spolku vůči spolku.


4.    ORGÁNY SPOLKU
4.1.    Valná hromada
4.1.1.    Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je složena ze všech členů spolku. Do její působnosti patří:
4.1.1.1.    schvalování stanov spolku a jejich změn
4.1.1.2.    jmenování a odvolání výkonného výboru spolku
4.1.1.3.    rozpuštění spolku nebo sloučení s jiným subjektem
4.1.1.4.    schvalování vnitřního řádu využívání prostředků spolku
4.1.1.5.    vytváření a schvalování programu činnosti spolku
4.1.1.6.    schvalování výdajů spolku přesahující částku 100.000,-Kč
4.1.1.7.    nabývání, prodej a zcizování movitého a nemovitého majetku nad 100.000,-Kč
4.1.1.8.    pronájem nemovitého majetku
4.1.1.9.    rozhodování o členství spolku dle čl. 5 stanov
4.1.1.10.    rozhodování ve věcech, které si valná hromada vyhradí k rozhodování
4.1.1.11.    schvaluje účetní závěrku
4.1.2.    Člen spolku se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci.
4.1.3.    Valná hromada je schopna usnášení při účasti nejméně 50% (padesáti procent) všech členů s hlasovacím právem. V případě, že 1 hodinu po plánovaném zahájení není přítomno nad 50% (padesát procent) členů spolku s hlasovacím právem, koná se do 90 dnů náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná nejméně polovinou počtu přítomných. Každý člen – právnická osoba či fyzická osoba starší 18 let má hlasovací právo. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas.
4.1.4.    Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů spolku. V případě zrušení spolku rozhoduje nejméně 75% (sedmdesátpět procent) všech členů spolku s řádným hlasovacím právem, kteří po hlasování o zrušení spolku vlastnoručně podepíší hlasovací listinu včetně dopsání vlastního čísla Občanského průkazu a čísla člena spolku.
4.1.5.    Výkonný výbor spolku svolává valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně. Termín a program valné hromady se oznámí členům spolku ve lhůtě minimálně 3 měsíců přede dnem jejího konání, a to pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách spolku. Písemná pozvánka se nezasílá. Nemá-li spolek výkonný výbor spolku, je oprávněno svolat valnou hromadu nejméně ½ (jedna polovina) většiny všech členů s hlasovacím právem.
4.2.    Výkonný výbor spolku (dále jen „výbor“)
4.2.1.    Statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor je pětičlenný. Za výbor jedná navenek jménem spolku každý člen výboru samostatně.
4.2.2.    Výbor jmenuje valná hromada z řad členů spolku. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům. První členy výboru jmenuje valná hromada po vzniku spolku.
4.2.3.    Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady.
4.2.4.    Rozhodnutí výboru jsou přijímána prostou většinou všech jeho členů.
4.2.5.    Výbor je povinen vést seznam členů spolku a informovat členy spolku o záležitostech spolku. Výbor je dále povinen zajistit řádné hospodaření spolku s poskytnutými dary a příspěvky, a řádné vedení účetnictví spolku.
4.2.6.    Osoba, která je členem výboru, může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena výboru končí jeden měsíc poté, kdy bylo na adresu sídla spolku doručeno oznámení o odstoupení z funkce.
4.2.7.    Výbor volí ze svých členů předsedu výboru (předseda spolku). Předseda spolku řídí jednání výboru a reprezentuje spolek navenek.
4.2.8.    Funkční doba výboru je tři roky, nebo kratší, v závislosti na rozhodnutí valné hromady.
4.2.9.    Výbor projednává roční zprávu o činnosti spolku, zabezpečuje realizaci usnesení valné hromady a sestavuje roční rozpočet spolku.
4.2.10.    Předseda spolku podepisuje smlouvy s obchodními partnery.
4.2.11.    Podpisové právo k účtu má předseda spolku do výše 7000,-Kč. Od částky 7001,-Kč se s ním spolupodepisuje zvolená osoba z řad členů výboru.

5.    SDRUŽENÍ
5.1.    Členem spolku se mohou stát i právnické osoby a právnické osoby – občanská sdružení s právní subjektivitou (dále jen „sdružení“).
5.2.    Vnitřní organizaci sdružení upravují jejich vlastní stanovy registrované u Ministerstva vnitra ČR. Tyto stanovy však nesmí být v rozporu se stanovami spolku. Totéž platí i u ostatních právnických osob.
5.3.    Členství sdružení vzniká rozhodnutím valné hromady na základě písemné přihlášky.
5.4.    Spolek nezřizuje žádné další vnitřní organizační jednotky, a to ani s právní subjektivitou ani bez právní subjektivity.

6.    HOSPODAŘENÍ SPOLKU
6.1.    Prostředky spolku tvoří zejména granty, příspěvky, dotace, dary a dobrovolné členské příspěvky. Při svém hospodaření je spolek povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

7.    ZÁNIK SPOLKU
7.1.    Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady spolku, na základě dohody členů spolku, či pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
7.2.    Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání a likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, o likvidaci obchodních společností.

8.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1.    Tyto stanovy byly schváleny schůzí přípravného výboru dne 26.4.2007 v Praze.
8.2.    Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
8.3.    Tyto stanovy nabývají účinností dnem registrace spolku.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář