Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o stavu jednot Zpracovaná pro jednání PRV a RV ČsOL

28. 5. 2008
Zpráva o stavu jednot  Zpracovaná pro jednání PRV a RV ČsOL

    Na základě úkolů stanovených PRV ČsOL  a RV ČsOL provedla Komise pro rozvoj a řízení jednot  mimo jiné dvě celoplošné akce při kterých byly osloveny všechny jednoty obce. Jedná se o zpracování Plánů práce a rozpočtu jednot na rok 2008 a upřesnění členské základny k 1.1.2008. V následujících řádcích jsou uvedeny základní informace z těchto úkolů:

1.  Plán práce a rozpočty jednot na rok 2008
    Z celkového počtu 84 jednot předložilo plán práce a rozpočet ve stanoveném termínu do 30.11.2008 pouze 27 jednot.  Dalších 23 jednot předalo požadované dokumenty na základě urgencí později. Pokud budeme uvažovat, že v zahraničí pracuje 5 jednot a dalších  5 je dlouhodobě nečinných, nesplnilo pokyny vedení ČsOL 24 jednot.
    Celková výše plánovaného rozpočtu těchto jednot je 3.753.400  Kč a z rozpočtu obce požadují na krytí jejich akcí částku  3.3.477.550,--Kč.
    Komise pro rozvoj a řízení jednot  na základě obdržených podkladů zpracovala 7 Žádostí nestátní neziskové organizace o státní dotaci MO na rok 2008 ve výši 4 765 000 Kč. Do táto žádosti nešly zahrnout požadavky , které se přímo týkají chodu a činnosti organizace. Pro získání dotace musela ČsOL přislíbit spoluúčast na projektech ve výši 1 615 160 Kč. Žádosti byly zaslány  30.12.2007 na MO a počátkem měsíce března na základě výzvy zadavatele doplněny a aktualizovány. 12.5.2008 jsme obdrželi vyrozumění MO, že čtyři žádosti ve výši 1.358.650 byly odsouhlaseny a finance zaslány na náš účet.
Z výše uvedených čísel je zřejmé, že se v roce 2008 nepodaří naplnit všechny požadavky jednot na finanční krytí, které ve svých návrzích rozpočtu požadovaly. Avšak dotační prostředky se spoluúčastí ČsOL, která je ve schváleném rozpočtu pro rok 2008 ve výši 1 250 000 Kč, znamenají, že v letošním roce půjde na podporu práce jednot částka, která nemá v historii trvání obnovené obce obdoby a předpokládáme velké oživení činnosti. Přednost při získávání dotací jednotlivým jednotám, pak budou mít ty jednoty, které vedení předložily svůj plán práce a činnosti. Rozdělení dotačních programů je samostatný bod programu.

2.  Mapování stavu členské základny

    Z celkového počtu 84 jednot předalo zprávu o stavu členské základny ve stanoveném termínu do 31.3.2008  celkem 62 jednot a po termínu další 2 jednoty. V devíti případech byla zpráva neúplná. Pokud budeme uvažovat, že v zahraničí pracuje 5 jednot a dalších  5 je dlouhodobě nečinných, nesplnilo pokyny vedení ČsOL 10 jednot.
    Z 64 jednot jsme dostali informace o 3 540 členech. O dalších cca 700 členech nemáme přesnější údaje.
    U dlouhodobě nečinných či nepracujících jednot byli vyzvání předsedové příslušných krajských jednot s pokyny pro zjištění stavu. I zde jsme se však nesetkali s plně aktivním přístupem. Do dnešního dne i přes urgence nemáme potřebné informace z jednot Libereckého, Ústeckého, Karlovarského, Zlínského a Pardubického kraje.
    Je potěšující, že v prvních měsících roku 2008 nám počty členů rostou, neboť se do ČsOL hlásí noví členové z řad válečných veteránů a sympatizantů a vznikají i nové jednoty.
    


3.   Dílčí poznatky z mapování stavu členské základny

    Z došlých  zpráv a přístupu k jejich plnění lze vypozorovat několik základních údajů, které jsem se pokusil shrnout do několika bodů:

1.    K 30.4. máme 84 jednot s cca 4 200 členy. Z toho je 5 jednot zahraničních.
2.    Dlouhodobě nepracuje  5 jednot. Jedná se o jednoty Kroměříž, Louny, Podbořany, Svitavy a Vyškov SVŠ.
3.    Celkem nesplnilo alespoň jeden úkol 27 jednot.
4.    Ani na jednu z výzev nereagovalo mimo 5 nepracujících jednot i dalších 7 jednot – Bruntál, Hodonín, Jihomoravský kraj, Olomouc, Pardubický kraj, Zlínský kraj a Žatec – Sever.
5.    Jednoty Benešov, Jablonec/Nisou, Svitavy, Znojmo a Zlín žádají o pomoc s náborem nových členů a organizační prací.
6.    Máme 8 jednot s méně než 15 členy.( Benešov(9), Beroun(13), České Budějovice(14),     Děčín(10), Jablonec/Nisou (3), Karlovarský kraj (9), Lanškroun (10), Pardubice     (12))
7.    Je mnoho jednot ve kterých složení výboru přímo odráží složení členské základny jednoty a každá skupina zde má svého zástupce. ( jedná se zejména o jednoty Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Vyškov VVŠ PV a jiné).
8.    Jsou jednoty, které mají papírově dostatek členů  mnohdy i z různých skupin, ale pracuje pouze předseda a výbor není vůbec ustanoven. Do práce jednot nejsou zapojeny členové dalších skupin. Předseda zde vystupuje za celou jednotu, ale jednota zřejmě vůbec nepracuje. Jedná se o jednoty:
    Sokolov s 18 členy má ve výboru pouze předsedu
    Tachov s 24 členy řídí též pouze předseda, přestože je v jednotě 17 sympatizantů
    Zlín s 32 členy řídí jen předseda, přestože je v jednotě 15 pozůstalých a 6 symp.
    Břeclav
9.    Jsou jednoty, kde ve výboru nemají některé skupiny žádné zastoupení, přestože tvoří poměrně značnou část základny.
    ( např.v  Opavě 11 VV z 34 členů nemá ve výboru nikoho,
    v Prostějově 14 VV z 52 členů nemá v 6 členném výboru žádného zástupce,
    v  Liberci  nemá 6 VV a 7 SYM z 47 členů ve výboru též žádné zastoupení
    v České Lípě  11VV z 45 členů nemá v desetičlenném výboru žádné zastoupení)
10. Některé jednoty požadují pro činnost pouze základní paušál 100-150 Kč na člena, jiné     zpracovaly podrobné plány práce s rozpočty a předložily projekty akcí se žádostmi o     jejich spolufinancování ( např.jednoty Brno 1, Brno 2, Česká Lípa, Frýdek-Místek,     Havířov, Hradec Králové, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Mladá Boleslav,     Opava, Ostrava, Plzeň, Praha 2,4,8, Rokycany, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí,     Vyškov VVŠ-PV). Některé jednoty ( Brno 2, Mladá Boleslav, Plzeňský kraj,     Rokycany a Ústí nad Orlicí) získávají i část potřebných financí na krytí svých projektů     i ze zdrojů mimo ČsOL.


4.   Analýza stavu práce jednot ČsOL

Na základě zkušeností se zpracováním plánů práce a rozpočtů jednot na rok 2008 lze rozdělit jednoty do šesti skupin:

1.    Jednoty které dlouhodobě aktivně pracují, zapojují do své činnosti členy jednot a spolupracují s okolními organizacemi. Tyto jednoty pracují i bez přímé pomoci ústředních orgánů a aktivně šíří cíle a myšlenky ČsOL. Těmto jednotám je nejvíce třeba finanční pomoc.
2.    Jednoty, kde pracuje pouze předseda či část výboru. Tyto jednoty plní pokyny vedení obce, snad i pracují ve svém regionu, ale jejich činnost se především sestává z účasti na pietních a vzpomínkových akcích a pravidelných schůzích. Zde je nutné zapojit do činnosti větší okruh členů a dát příležitost i mladším bratrům, případně doplnit jednoty o nové aktivní členy a předávat jim své zkušenosti..
3.    Jednoty , které neplní pokyny či málo komunikují s vedením obce lze rozdělit do dvou podskupin:
           -    Jednoty které mají dostatečnou členskou základnu, účastní se pietních a             vzpomínkových akcí v regionu, ale jejich vedení vždy nepracuje v potřebném         nasazení a nereaguje na úkoly jim stanovené.  Zde je možno zařadit jak tradiční         jednoty, které si za dobu své existence zvykly nereagovat na pokyny z ústředí,         tak i nově vzniklé jednoty, které zatím nepracují v požadovaném nasazení.
           -     Jednoty ve kterých předseda či členové výboru ze zdravotních důvodů již         nestačí na svou činnost, ale dosud nezapojili do práce své mladší bratry             (pozůstalé, sympatizanty či novodobé veterány. Tyto jednoty mají mnohdy         rozsáhlou základnu, ale vedení jednoty je nezapojí do práce a nepředávává jim         své zkušenosti a jednoty tak pomalu zanikají.
4.      Jednoty, které jsou již delší dobu nečinné. Jedná se o jednoty Kroměříž, Louny, Podbořany, Svitavy a Vyškov SVŠ a přibývá sem i jednota Zlín. Na posledním setkání předsedů jednot bylo zadáno některým předsedům krajských jednot regionu seznámit se situací a navrhnout ve spolupráci s jednotou řešení. Ukázalo se, že pomoc z krajských jednot není ve většině případů účinná a je třeba přijmout další opatření.
5.        Zahraniční jednoty. Tyto jednoty pracují samostatně  a nemáme zatím s nimi
                  navázáno dostatečné spojení, abychom mohli vyhodnocovat jejich činnost.
4.    Řešení situace v dalším období

    V průběhu roku proběhne fyzická kontrola jednot, které na výzvu předsednictva nereagovaly. Cílem bude prověření stavu těchto jednot, jejich členské základny a zjištění jejich životaschopnosti , následně bude vypracován plán revitalizace členské základny a tento předložen cestou SO na pořad jednání PRV a RV ČSOl a následně na pořad jednání Předsedů jednot ČSOl.
   

                                      Ing.Milan Mojžíš
                            předseda Komise pro rozvoj
                                a řízení jednot
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bludy

(Martin Brynych, 2. 10. 2008 8:22)

To těžko posoudím, nám jde jen o to, aby si každý mohl dělat vlastní názor a měl dostatek informací, proto dokumenty zveřejňujeme. Máme členy ze 4 okresů a jen takto jim levně dodáváme maximum informací. Koneckonců i tyto komentáře jsou vítanou diskusí k věci.
Rád bych však podotknul, že za zveřejněním toho textu u nás není br. Mojžíš, ale náš Brodský předseda, který je velký zastánce myšlenky zpřístupnění informací.
Obec moc informací mimo okruh předsedů zatím nedává, ale jak jsem na jednom jednání slyšel, až bude obecní web, bude tam vše od počátku až nevim kam.

Bludy

(Komise, 2. 10. 2008 8:16)

On bratr Mojžíš vytváří bludy nejen zde, ale celé jeho jednání v poslední době vykazuje obrovské znaky neprofesionality.

Mylné informace.

(Martin Brynych, 1. 10. 2008 9:08)

Rád bych jen upozornil, že Brodská jednota "pouze" zpřístupňuje oficiální texty z vedení obce. Br. Mojžíš není členem Brodské jednoty. Všichni doufáme, že se jednou dožijeme toho, že budou všechny texty z obce přístupné všem.

Mylné informace.

( Česká Lípa, 1. 10. 2008 4:10)

Vážený bratře,
Nevím kde jsi vzal informace o tom, že ve výboru nejsou zastoupení legionáři. Prosím ověř si skutečnosti a potom piš. Jinak mi to přřipadá jako blud.
Mjr.Ludka - tajemník ČsOL