Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o jednání Porady předsedů jednot konané dne 29. března 2008 v hotelu Legie

28. 5. 2008
Zpráva o jednání Porady předsedů jednot konané dne 29. března 2008 v hotelu Legie



Dne 29. března 2008 se konala v hotelu Legie plánovaná Porada předsedů jednot ČsOL.  Jednání předcházel pokus členů tzv.“ koordinačního výboru“ o zmaření tohoto plánovaného jednání a pokus podvodným způsobem vylákat předsedy jednot ČsOL na jednání do hotelu Duo, kde cílem bylo před sdělovacími prostředky a televizními kamerami prezentovat podporu cílům tzv. „ koordinačního výboru „. Za tímto účelem došlo ke zcizení hlavičkových papírů ČsOL, které byly zneužity k dezinformaci  o změně termínu a místa konání Porady předsedů jednot ČsOL. Tato dezinformace byla zaslána všem předsedům jednot ČsOL.

Účast:
Přítomno 52 předsedů nebo zástupců předsedů jednot,  4 členové SO a sekretariát – br. Gábor a sl. Motyčková (viz. prezenční listina)

Hosté:
Br. Sedláček, br. Žižkovský, br. Přibyl, sestra Rezková, br. Sornas
předseda Rozhodčí rady br. Kuchyňka

Program:  
1.)    Zahájení a uvítání.
2.)    Schválení programu.
3.)    Kontrola plnění úkolů.
4.)    Dílčí zpráva o stavu členské základny. (Mojžíš)
5.)    Směrnice pro vyznamenání. Plán vzpomínkových a pietních akcí na rok 2008 a 2009 (určení vedoucích delegací). (Chejstovský)
6.)    Zpráva o aktuální ekonomické situaci ČsOL. (Budinský)
7.)    Rozpočet ČsOL pro rok 2008 ( Sitta).
8.)    Zpráva o aktuálním vývoji vztahu se současným nájemcem. (Sitta)
9.)    Organizační pokyny – podklady pro tiskovou a publikační činnost, podklady pro vyznamenání a věcné dary u příležitosti životních jubileí, podklady pro účast na vzpomínkových a pietních akcích, podklady pro účast na ostatních akcích ČsOL. (Sitta)
10.)    Informace o činnosti jednot (aktivní – Tibor, Čiliak, Pilvousek…)
11.)    Informace, zprávy, požadavky předsedů jednot.
12.)    Různé.
13.)    Závěr.

Usnesení:    Předsedové jednot schválili program dnešního jednání. Hlasování:     52 – 0 – 0

Usnesení:    Předsedové jednot ČsOL jmenovali jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání br. Beera, br. Kuchyňku, br. Vegnera a br. Cigánika.
Hlasování:     50 – 0 – 2  




Bod 3) byl na návrh br. Sitty vypuštěn z jednání, důvodem byla snaha o získání prostoru k jednání o aktuální situaci v ČsOL v souvislosti s aktivitami tzv. „ koordinačního výboru „

Bod 4)
Br. Milan MOJŽÍŠ informoval jednání, že Komise pro rozvoj a řízení jednot zpracovala zprávu o předložení plánů práce a rozpočtů jednot ČsOL. Na základě úkolů stanovených PRV a RV ČsOL  a přednesených SO na poradě předsedů jednot 3. listopadu 2007, měly všechny jednoty zpracovat a k rukám sekretáře předložit Plán práce a rozpočet jednoty na rok 2008. Z celkového počtu 84 jednot splnilo tento úkol ve stanoveném termínu pouze 27 jednot. Dalších 10 jednot předalo požadované dokumenty později. Ke dni jednání Porady předsedů tyto pokyny nesplnilo 36 jednot. Dále informoval, že Komise pro rozvoj a řízení jednot na základě obdržených podkladů zpracovala celkem 7 žádostí o státní dotaci MO na rok 2008 v celkové výši 4.765.000,- Kč. Pro získání dotace je však nutná spoluúčast ČsOL ve výši 30 – 40%. Ke dni jednání Porady předsedů disponovalo vedení ČsOL informací, že by měly být schváleny pro ČsOL 4 z podaných 7-mi dotačních programů.

Bod 5)
Br. Jaroslav CHEJSTOVSKÝ informoval předsedy o předaných směrnicích pro udělování pamětních medailí, čestného uznání a pamětní stuhy ČsOL. Připomněl, že již dříve bylo domluveno a schváleno, že medaile se budou udělovat členům jednot pouze u příležitosti kulatých či půlkulatých narozenin. Dále požádal předsedy jednot o dodržování termínů pro předložení žádostí jednot na ústředí (komisi pro navrhování vyznamenání, morálních ocenění a udělení odměn) a to termín do 28. února a do 31. srpna.    
            Dále předložil plán pietních a vzpomínkových akcí pro rok 2008 včetně vedoucích  
            delegací. Jedná se o akce, které má již zapracováno ve svých materiálech Ministerstvo
            obrany.

Bod.6)
Br. Pavel BUDINSKÝ  detailně seznámil předsedy jednot s aktuální ekonomickou situací ČsOL. Ve své zprávě shrnul příčiny tohoto stavu od roku 2006, dále informoval jednání Porady předsedů jednot o zahájení vnitřního auditu hospodaření ČsOL nezávislou auditorskou společností, dále informoval o hrozících platbách ve vztahu na pokuty FÚ. Dále informoval o opatřeních, které přijal SO a PRV, aby odvrátilo hrozící konkursní situaci.

Bod 7)
Br. Jindřich SITTA seznámil jednání předsedů se schválenými variantami rozpočtu ČsOL pro rok 2008. Uvedl, že při rozhodování o rozpočtu existoval i názor prosadit pouze krizovou variantu rozpočtu. To by v praxi však znamenalo další rok nechat ČsOL pouze přežít bez jakékoli činnosti a pro celý rok nepočítat s jakoukoli podporou do jednot. Avšak vzhledem k neutěšené situaci v jednotách jak vyplývá ze zprávy br. Mojžíše, RV ČsOL nakonec na svém jednání schválil optimální variantu rozpočtu, avšak pouze za předpokladu, že bude naplněna příjmová část rozpočtu. Dále seznámil jednání se strukturou rozpočtu a jeho východisky a ve stručnosti objasnil důvody, proč jsou v rozpočtu jednotlivé kapitoly a k čemu jsou určeny. Dále uvedl, že  PRV a RV ČsOL uložilo SO naplnit výnosovou část rozpočtu, s tím, že pokud se nepodaří v plném rozsahu, tak bude nutno ve schváleném rozpočtu nalézt možné úspory.

Bod 8)
            Vzhledem k tomu, že částečně byla informace poskytnuta v předchozích vystoupeních, byl tento bod na návrh br. Sitty přesunut do bloku  informace o aktuální situaci v ČsOL v souvislosti s aktivitami tzv. „ koordinačního výboru „

Bod 9)
Br. Jindřich SITTA v této části vydal pokyny k činnosti předsedů jednot při schvalování, vyúčtování a zasílání podkladů v oblasti sociální a zdravotní, vyznamenání, pamětních medailí, účasti na akcích pořádaných ve spolupráci s MO, účasti na aktivitách historicko-dokumentační komise a komise tiskové – publikační. Rovněž pak při čerpání státních dotací a následně předávání podkladů pro jejich správné vyúčtování. Informoval, že byly podány žádosti o státní dotace, které jsou zaměřeny na činnost samotných jednot ČsOL. Vydal pokyny k urychlenému získání podkladů od jednot ve vztahu na dotaci stran zajištění věnců u příležitosti oslav osvobození. Rovněž připomněl již projednaný Plán vzpomínkových a pietních akcí a potenciální možnost účasti z jednot.

Bod 10)
Br. Jindřich Sitta . V tomto bloku představil   předsedy jednot (br. Páral, br. Pilvousek), které i za současné složité situace aktivně pracují. Předsedové jednot seznámili jednání s výsledky práce svých jednot.

Bod 11)
Br. Jindřich SITTA  v jednání k tomuto bodu proběhla otevřená diskuse, byl dán prostor pro reakce předsedů , jejich připomínky, náměty a dotazy. Dále byl dán opakovaně prostor i zástupcům tzv. „ koordinačního výboru „ aby seznámil jednání se svými stanovisky a požadavky. Každý zájemce o vstoupení dostal dostatečný časový prostor.
            V průběhu jednání k tomuto bodu vystoupil :
             Br. Vladimír PALIČKA , který informoval o schůzi, která se konala včera 28. března 2008 v hotelu DUO
            Br. Jindřich SITTA, který informoval, že 12. března 2008 se v hotelu Legie sešlo 86 účastníků, kteří se dostavili na pozvání HS1.AS. Současně informoval o vzniku tzv. „koordinačního výboru „ a jeho požadavcích.
    Br. Tomáš SEDLÁČEK, ve svém vystoupení apeloval na zachování odkazu zakladatelů ČsOL, odsoudil způsob výše zmíněného jednání dne 12. března 2008. Zdůraznil, že v ČsOL by neměly převážit vlastní zájmy, nad zájmy celku.
    Br. Tichomír MIRKOVIČ , ocenil vysokou účast na jednání  a odsoudil účast členů ČsOL při vzniku tzv.“koordinačního výboru „ s tím, že celá záležitost je nemorální a nezákonné.
Br. Ivan SOLOVKA namítal, že by bylo špatné, kdyby tu zde měl někdo za zlé účast přítomných na jednání 12. března 2008, protože účastníci byly zmanipulovaní stejně jako někteří předsedové jednot dne 28. března 2008, když byly informováni, že jednání předsedů jednot se nekoná v sobotu ale v pátek. Dále se kriticky vyjádřil k vedení Svazu bojovníků za svobodu, tím, že podpořilo vznik tzv. „ koordinačního výboru „ jedná nelegitimně. Vyzval vedení ČsOL aby se tímto zabývalo a přehodnotilo dosavadní spolupráci s tímto svazem.
Br. Vladimír LICINBERG informoval, že ve své jednotě má 50 lidí, kteří byly ve 2. světové válce, jsou členy ČsOL, ale zároveň také i členy Svazu bojovníků za svobodu. Nesouhlasí s tím, že by vedení Svazu přetahovalo naše členy do jejich organizace.
Br. Emil CIGÁNIK vyzval br. Beera, aby vysvětlil své tvrzení, že se jednání 12. března 2008 mělo týkat pouze legitimních členů ČsOL. Rád by  dostal vysvětlení, kdo je dle br. Beera legitimní člen ČsOL.
    Br. Alexander BEER podal vysvětlení, kdo dle jeho názoru je legitimním členem  ČsOL. Dále jako předseda tzv.“koordinačního výboru „ připustil, že na jednání             12. března 2008 mohla být převaha členů ze Svazu bojovníků za svobodu. Zdůraznil, že dle jeho názoru dochází ke střetu zájmů, protože předseda ČsOL je zároveň předsedou SVV. Nesouhlasí s tím, že zastoupení v SO i PRV a RV staví účastníky 2. odboje do nevýhody, že jsou zastoupeni v menšině a že vždy budou přehlasováni. Dále napadl průběh konání sněmu a to, jak byl organizován.
    Br. Tomáš SEDLÁČEK poukázal na nesrovnalosti při svolávání zmíněného jednání dne 12. března 2008 . Dále upozornil, že veškeré řídicí a kontrolní mechanismy na sněmu v roce 2007 byly v rukou příslušníků HS 1. AS a nemůže tedy být relevantní důvod ke zpochybňování průběhu sněmu z jejich strany. Dále zmínil vystoupení pana Horala a roztrhání jeho členské legitimace. Zcizení dokumentů z kanceláří ČsOL prohlásil za nepochopitelné a naslýchané.
    Br. Jiří VLASÁK přednesl stanovisko jednoty ČsOL Praha 9 ke kause br. Horala, dále přečetl prohlášení br. Horala, připomněl jeho zásluhy a upozornil, že zmíněná jednota nesouhlasí s tím, aby br. Horal byl vyloučen z řad členů ČsOL.     
Br. Jindřich SITTA považuje vystoupení pana Horala na sněmu za jasné a transparentní a dále informoval, že poté odeslal na ČsOL  dopis, v jehož úvodu sám uvádí, že již není členem ČsOL. Nicméně i přesto navrhl, aby tato záležitost byla znovu projednána v příslušných orgánech ČsOL.
    Br. Václav PŘIBYL objasnil, že obvinění z vloupání do kanceláří se týká jeho osoby a dále se vyjádřil k účasti sestry Anděly Dvořákové na jednání dne 12. března 2008 . Dále vznesl námitku, že na sněmu byl dle jeho názoru porušen volební řád sněmu.
    Br. Pavel BUDINSKÝ informoval z jakého důvodu a jakým způsobem byl Policií ČR zajištěn br. Přibyl při krádeži dokumentů z kanceláří ČsOL.
Br. Dalibor FILÁČEK přednesl stanovisko výboru jednoty ČsOL Mělník kdy výbor ČsOL Mělník odsuzuje snahu Koordinačního výboru HS, která je podle jejich názoru vedena s cílem narušit organizační strukturu ČsOL, ovládnout vedení ČsOL a odvrátit odhalení škod způsobených v minulosti. Požádal RV ČsOL, aby učinil vše pro vyřešení tohoto uměle vyvolaného sporu i za cenu rozchodu s iniciátory této rozbíječské akce.
    Br. Jindřich SITTA se dotázal, zda je vůle na tomto jednání zaujmout stanovisko a přijmout  usnesení. Tento návrh byl jednohlasně schválen.  
    Br. Antonín ŠTÍCHA se ohradil proti výhradám vůči  Svazu bojovníků za svobodu. Informoval, že výzvu „koordinačního výboru projednali na schůzi své jednoty a došli k závěru, že má-li docházet k neustálým sporům, je lepší svolat mimořádný sněm.
    Br. Jindřich SITTA informoval že ke dni konání této Porady není na ústředí ani jediná žádost o svolání mimořádného sněmu. Dále informoval předsedy, že usnesením PRV hlasováním  byl jako tiskový mluvčí ČsOL zvolen br. Milan Řepka.

            Následně účastníci Porady předsedů jednot přijali následující :
    
Usnesení:    Předsedové jednot nebo jejich zástupci se na svém jednání dne 29. března 2008 usnesli:
1)    Jednání předsedů jednot vyzývá členy „koordinačního výboru“ k ukončení aktivit, které vedou k poškozování dobrého jména ČsOL.
2)    Vyzvat organizace a sdružení zúčastněné v tzv. „ koordinačním výboru“ k okamžitému ukončení vměšování se do vnitřních záležitostí ČsOL.

V další diskusi vystoupil :
Br. Miroslav MAREK upozornil, že neobdržel žádnou pozvánku ani zápisy či jiné výstupy z aktivit historické skupiny. Vyjádřil pochybnost, že aktivity tzv.“koordinačního výboru „ podporuje deklarovaných 30 předsedů jednot. Obrátil se na starší členy, aby nechali mladší členy  převzít činnost a pokračovat v tradicích ČsOL.
Br. Viliam BEKE informoval, že byl pozván koordinačním výborem na proběhlé schůze. Ve své jednotě však přijali usnesení, že se nebudou účastnit ničeho, co by bylo zaměřeno proti dosavadnímu vedení. Upozornil, že mají cca 180 členů, jejichž věk je do 20 let. Dále připomíná předsedovi pozvání ředitele školy Moravská Třebová, nejbližší vhodný termín by byl     30. května.
Br. Jaroslav SITTAR apeloval na účastníky jednání, že ČsOL nepatří nikomu, je to pouze symbol, který založili naši pradědové a který my může pouze předat další generaci.
Br. Václav KUCHYŇKA požádal, aby nadále neprobíhalo schovávání a vyměňování klíčů. Žádá, aby si mladší členové více vážili těch starších.
Br. Tomáš SEDLÁČEK vyjádřil na závěr zasedání uspokojení z úrovně jednání, které proběhlo přes rozdílnost názoru v demokratickém duchu. Konstatoval, že je nezbytné se smířit s tím, že to vše převezmou mladší. Apeloval, aby se členové obce nerozdělovali na velké hrdiny a na ostatní méně významné. Upozornil na skutečnost, že všichni členové ČsOL jsou si rovni a jejich úkolem je pokračovat v tradicích, které nám předali prvováleční veteráni.


Jednání bylo ukončeno v 15:52 hod.


Podrobnější informace o průběhu plánované pracovní Porady předsedů jednot lze získat v zápisu z této porady, který je uložen v archivu na sekretariátu ČsOL a při zprovoznění webových stránek ČsOL bude rovněž k dispozici na těchto stránkách.
Dále je nutno konstatovat, že ze schválených ověřovatelů zápisu odmítli tento podepsat bez udání důvodu br. Kuchyňka a br. Beer.


V Plzni dne 16. května 2008

zpracoval 1. místopředseda ČsOL
br. Jindřich Sitta




Návrh usnesení – 1) PRV schválilo předložený materiál a ukládá předložit jej na jednání RV dne 31. května 2008
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář