Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti Předsednictva republikového výboru v období od 23. února 2008 do 20. května 2008

28. 5. 2008
Zpráva o činnosti Předsednictva republikového výboru v období od 23. února 2008 do 20. května 2008Předsednictvo republikového výboru se za sledované období sešlo 3 x a to ve dnech 18. března 2008, 8. dubna 2008 a 20. května 2008.
Na svých jednáních se řídilo schváleným programem jednání, organizačním a jednacím řádem a stanovami ČsOL.


1.    Jednání PRV ČsOL dne 18. března 2008

Účast:
Přítomno 9 členů – viz. prezenční listina – zasedání je usnášení schopné
Nepřítomen: br. Alexander BEER, br. Karel BLAHNA, br. Emil LIGAČ, br. Jaromír MAREČEK

Hosté:
Br. Tomáš SEDLÁCEK

Jednání PRV bylo usnášení schopné a na svém jednání se řídilo následujícím  programem :
1.    Zahájení, uvítání.
2.    Schválení programu.
3.    Kontrola plnění úkolů.
4.    Aktuální ekonomická situace ČsOL.
a)    Optimalizace telefonní sítě.
b)    Smlouva s právní kanceláří.
c)    Vybavení kanceláří počítačovou technikou.
d)    Dluhy.
e)    Rezerva.
f)    Smlouva na audit.
5.    Jmenování vedoucích delegací na pietních a vzpomínkových akcích pro rok 2008.
6.    Pokyn pro komunikaci s orgány státní správy a samosprávy.
7.    Usnesení per rollam (platby; Jansta&Kostka).
8.    Komise pro vyznamenání – programové návrhy jednot ke schválení.
9.    Zpráva komise pro rozvoj a řízení jednot.
10.    Dopis předsedy tankové brigády br. Heřkoviče.
11.    Program jednání předsedů jednot.
12.    Různé.
a)    Aktuální situace.
13.    Závěr.


ad 1)    Jednání zahájil br. Jindřich SITTA v 16:50 hod. Přivítal hosta, čestného předsedu ČsOL, br. Tomáše Sedláčka.

ad 2)    Br. Tomáš SEDLÁČEK vyzval přítomné k minutě ticha k uctění památky za padlé bratry.

    Br. Jindřich SITTA navrhuje stáhnout z programu jednání bod č. 8, který byl stažen i z jednání SO.

Usnesení:     PRV ČsOL souhlasí s navrženým  programem po jeho upravení.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 3)    Br. Jindřich SITTA informoval členy o průběhu plnění úkolů zadaných PRV  a SO (viz. Příloha)

Usnesení:    PRV ČsOL vzalo na vědomí informaci o stavu plnění úkolů.
PRV ČsOL rozhodlo o změně gestora v případě úkolu vypracování projektu k žádosti o dotaci 2 mil. Kč z br. Beera na komisi rozvoje a plánování ve spolupráci s br. Sornasem tak, aby byl tento  projekt zaměřen na sociálně zdravotní pomoc členům ČsOL.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 4)     Br. Pavel BUDINSKÝ v tomto bodě informoval PRV o stavu plnění jednotlivých bodů k dané problematice. Stran optimalizace telefonní sítě úkol trvá, stran schválení smlouvy s právní kanceláří požádal o schválení per rollam, vzhledem k tomu, že  dosud nepřijal usnesení SO, stran modernizace vybavení kanceláří ČsOL výpočetní technikou informoval o předpokládané výši nákladů a požádal o povolení vypsání výběrového řízení s tím, že bude modernizace zahájena až po zajištění finančních prostředků. Dále informoval o přijatých opatřeních ve vztahu na neutěšenou finanční situaci a o provedených platbách, dále předložil ke schválení smlouvu na provedení interního auditu.

Usnesení:    PRV ČsOL vzalo na vědomí informaci o ekonomické situaci ČsOL br. předsedy a vzalo v potaz jednotlivé podniknuté kroky.
    Bod A byl přeložen na příští jednání PRV ČsOL.
Bod B bude řešen hlasováním  per rollam.
K bodu C ukládá zahájit výběrové řízení a jeho výsledek předložit na zasedání PRV ČsOL.
K bodu D vyslovilo PRV ČsOL souhlas s uhrazením částek tak jak bylo učiněno.
V bodě E ukládá vytvoření rezervy ve výši 1 mil. Kč.
K bodu F PRV souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování odborných poradenských služeb a ukládá SO tyto smlouvy podepsat.
    Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 5)    SO předložil návrh na jmenování vedoucích jednotlivých delegací na akce dle Plánu pietních a vzpomínkových akcí pro rok 2008.

Usnesení:     PRV ČsOL schvaluje návrh vedoucích delegací jednotlivých pietních a vzpomínkových akcí pro rok 2008.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 6)    

Usnesení:    PRV ČsOL ukládá tento bod z programu stáhnout.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 7)    Br. Jindřich SITTA předkládá výsledky hlasování per rollam pro schválení advokátní kanceláře (pro 10) a schválením plateb (pro 9).

Usnesení:    PRV ČsOL souhlasí s výsledky proběhlých hlasování per rollam.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 8)     bod stažen z programu    
ad 9)    Br. Milan MOJŽÍŠ  přednesl dílčí zprávu o stavu jednot a stavu členské základny ČsOL.
Usnesení:      a) PRV ČsOL bere zprávu komise pro rozvoj a řízení jednot o stavu plánů práce a rozpočtů jednot na vědomí a ukládá br. Mojžíšovi předložit tuto zprávu na zasedání předsedů jednot dne 29. března 2008.
    b) PRV ČsOL bere na vědomí dílčí zprávu o stavu členské základny a ukládá br. Mojžíšovi předložit ji na zasedání předsedů jednot dne 29. března 2008.  
Hlasování:    9 – 0 – 0   
          
ad 10)    staženo z jednání, bylo projednáno na jednání SO
ad 11)    Br. Jindřich SITTA seznámil jednání s návrhem programu na jednání Porada předsedů jednot. Program byl v diskusi doplněn
Usnesení:    PRV ČsOL schválilo program zasedání předsedů jednot se dvěmi změnami.
Hlasování:    9 – 0 – 0 

ad 12 )

     a) Br. Pavel BUDINSKÝ, br. Jindřich SITTA a br. František GÁBOR informovali jednání PRV ČsOL o vzniku platformy účastníků 2. odboje, jejíž ustavující jednání proběhlo v jednacím sále hotelu Legie dne 12. března 2008. Dále Br. Jindřich SITTA  informoval o incidentu, který se odehrál v kancelářích ČsOL dne 15. března 2008, kdy byl v kancelářích předsedy a sekretariátu ČsOL přistižen Policií ČR  br. Přibyl a v jeho zavazadle byly zajištěny dokumenty ČsOL.
Br. Tomáš SEDLÁČEK informoval přítomné o průběhu valné hromady dne12. března 2008, které byl přítomen. Navrhl co nejrychleji informovat předsedy jednot.
Br. Jaroslav HOFRICHTER potvrdil slova br. Sedláčka, také se této akce  zúčastnil. 
    Br. Emil CIGÁNIK informoval o své zkušenosti z pozice terénního pracovníka, že situace je taková, že svaz bojovníků za svobodu nemá v současné době žádného svého pokračovatele a proto se snaží přetáhnout nám naše novodobé veterány.
Br. František GÁBOR informoval o skutečnosti, že do sídla ČsOL byl doručen audio záznam z výše uvedeného jednání.Dále informuje o výzvě br. Přibyla na tomto jednání, aby se ČsOL vrátila zpět do ČSBS.
Usnesení:
1)    PRV ČsOL plně respektuje v souladu s listinou lidských práv právo občanů se sdružovat do jakýchkoliv zájmových uskupení a organizací, podle jejich potřeb a zájmů.
2)    PRV ČsOL deklaruje připravenost spolupracovat s nově vzniklým koordinačním výborem v mantinelech stanovených Stanovami ČsOL.
3)    PRV ČsOL zásadním způsobem nesouhlasí s vystoupeními některých členů koordinačního výboru, které jsou zaměřeny na poškození ČsOL a ukládá SO přijmout taková opatření, aby bylo ochráněno jméno a aby bylo zabráněno ztrátám dokumentace ČsOL a úniku informací.
4)    PRV ČsOL považuje aktivity ČSBS a její předsedkyně sestry Dvořákové, které prezentovala ve svém vystoupení na výše uvedeném setkání, za hrubé zasahování do vnitřních záležitostí ČsOL a ukládá předsedovi ČsOL br. Budinskému vyvolat jednání s vedením ČSBS s cílem zamezit vedení ČSBS v těchto aktivitách.
5)    PRV ČsOL bere na vědomí, že v průběhu výše uvedeného jednání bylo některými vystupujícími poškozeno jméno ČsOL a rovněž mohla být dotčena osobní čest některých členů vedení ČsOL. K tomu ukládá:
                        a) revizní komisi analyzovat zvukový záznam a následně vydat rozhodnutí, zda došlo či ne k výše uvedeným skutečnostem s návrhem na řešení.
                      b) SO předat podněty právní kanceláři k prošetření, zda nedošlo k trestnému činu pomluvy. V kladném případě pak zahájit trestní stíhání odpovědných osob.
6)    PRV ČsOL ve věci podezření z neoprávněného vniknutí do prostor ČsOL a zcizení dokumentů br. Přibylem ukládá :
     a) revizní komisi analyzovat zvukový záznam a následně vydat rozhodnutí zda došlo či ne k výše uvedeným skutečnostem s návrhem na řešení.
     b) SO předat podněty právní kanceláři k prošetření, zda nedošlo k trestnému činu. V kladném případě pak zahájit trestní stíhání odpovědných osob.
7)     PRV ČsOL ukládá SO zpracovat urychleně stanovisko PRV ČsOL k dané situaci a rozeslat jej předsedům jednot.     
Hlasování:    9 – 0 – 0 

ad 13)    Br. Pavel BUDINSKÝ ukončil jednání v 20:10 hod.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář