Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis zasedání republikového výboru dne 20. září 2008

13. 10. 2008
Zápis zasedání republikového výboru dne 20. září 2008Účast:
Přítomno  24 členů RV  (viz. prezenční listina) – jednání RV je usnášení schopné.

Nepřítomen:
Nepřítomno 18 členů RV – omluveno 15.

Hosté:
Br. Tomáš SEDLÁČEK, br. Josef BUJŇÁK, br. Václav PŘIBYL, br. Václav KUCHYNKA, br. Milan ŘEPKA, sestra Danuše NOSKOVÁ, sestra LOPAUROVÁ a sestra BENEŠOVÁ-ŠPAČKOVÁ

Program: 
1.)    Zahájení a uvítání.
2.)    Schválení programu.
3.)    Zpráva o činnosti PRV za 1. pololetí r. 2008.
4.)    Kontrola plnění usnesení.
5.)    Schválení programu jednání předsedů jednot dne 4. října 2008.
6.)    Zpráva o hospodaření ČsOL za 1. pololetí r. 2008.
7.)    Zpráva o čerpání dotací.
8.)    Schválení funkce tajemníka.
9.)    Doplnění RV ČsOL.
10.)    Podnět RV ČsOL předložený rozhodčí radě.
11.)    Dopis tzv. „Koordinačního výboru“.
12.)    Návrh komise pro vyznamenání.
13.)    Informace o služební cestě Rusko Moskva.
14.)    Prezentace rekonstruovaných webových stránek.
15.)    Různé:
a)    Podnět jednoty Český Brod – generál Radecký.
b)    Podnět jednoty Český Brod – hra geocatching.
c)    Prezentace ČsOL na veřejnosti – Brno 2.
d)    Informační zpráva o akci ARCO 2008.
16.)    Závěr.

 

Zápis:

ad 1)    Jednání zahájil br. Pavel BUDINSKÝ v 10:17 hod. Jednání je přítomno 24 členů RV ČsOL, je tudíž usnášení schopné.
    Na úvod navrhuje schválit přítomnost hostů na jednání.

Usnesení:     RV ČsOL schvaluje přítomnost hostů.
Hlasování:     24 – 0 – 0

ad 2)    Br. Bohuslav PÁRAL žádá o doplnění programu - aby byli stanoveni zástupci ČsOL, který by prezentovali ČsOL při odhalení památníku Dr. E. Beneše v Brně, pamětní desky plk. A. Steinera v Brně a v neposlední řadě též v Třebíči při pomníku              plk. Švece.
    Br. Adolf KALETA měli bychom se  držet stanoveného programu.
    Br. Alexander BEER vyzývá k  přesunutí bodu č. 11 na začátek programu jednání  jako bod č. 3 kvůli důležitosti této záležitosti.
    Br. Jindřich SITTA navrhuje držet se stanoveného programu, který byl projednán         a stanoven jak na jednání SO tak i PRV, kterého byl br. Beer přítomen, nevznesl žádné připomínky  a tento program též odsouhlasil.

Usnesení:    RV ČsOL schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Milan Mojžíš.
Hlasování:    19 –  1 – 4

Usnesení:    RV ČsOL schvaluje návrhovou komisi ve složení br. František Gábor.
Hlasování:    20 – 0 – 4

Usnesení:    RV ČsOL schvaluje volební komisi ve složení br. Emil Cigánik, br. Pavel Budinský, sestra Anna Fantlová.
Hlasování:    19 – 1 – 4

Usnesení:    RV ČsOL schvaluje program jednání RV ČsOL dne 20. září 2008 dle    
                        původního návrhu PRV.
Hlasování:    14 – 9 – 1

Usnesení:    RV ČsOL souhlasí s doplněním programu – Páral Brno 2 do bodu Různé.
Hlasování:    22 – 2 – 0 

ad 3)    Br. Jindřich SITTA předkládá zprávu o činnosti Předsednictva republikového výboru v období od 21. května 2008 do 31. srpna 2008 společně s přehlednou tabulkou účasti členů PRV i RV na jejich jednáních.

Usnesení:     RV ČsOL po projednání schvaluje zprávu o činnosti PRV ČsOL         za 1. pololetí roku 2008.  
Hlasování:    23 – 0 – 0

ad 4)      Br. Jindřich SITTA v návaznosti na předchozí bod doplňuje navíc o souhrnnou tabulkou jednotlivých úkolů s přehledem jejich plnění.

    Usnesení:    RV ČsOL po projednání schvaluje průběžné plnění usnesení.
    Hlasování:    23 – 0 – 0


ad 5)    Br. Jindřich SITTA předkládá návrh programu jednání předsedů jednot                       dne   4. října 2008 k připomínkám či doplnění.
Br. Jaromír MAREČEK navrhuje doplnit program a jako bod č. 2 zařadit na program Předání vyznamenání a diplomů předsedům jednot.

Usnesení:        RV ČsOL po projednání a doplnění schvaluje program jednání předsedů jednot dne 4. října 2008.
Hlasování:         22 – 0 – 1  

Usnesení:    RV ČsOL ukládá zajistit přípravu a realizaci zasedání.
Hlasování:    22 – 0 – 1

Usnesení:    RV ČsOL ukládá PRV ČsOL uvolnit finanční prostředky potřebné pro přípravu a realizaci zasedání.
Hlasování:    22 – 0 – 1

ad 6)    Br. Pavel BUDINSKÝ předkládá zprávu o čerpání rozpočtu a jeho kapitol ke dni       1. září 2008, přehled jednotlivých plateb a příjmů. Upozorňuje na  plnění dotací jednotlivými jednotami a informuje, že co se týče sociálně zdravotní podpory, nejsou bohužel dodržovány směrnice a sociálně zdravotní komise nebude tolerovat nepředložení veškerých potřebných dokladů. Dále informuje o jednáních s firmou Straimar group s. r. o a plnění úkolu v této záležitosti. Jak probíhají přípravy schváleného obchodního modelu a jaké byly podniknuty k tomuto kroky.
    Br. Alexander BEER trvá na tom, aby bylo znovu zavedeno to, co fungovalo dříve        v minulosti, kdy byly podpory vypláceny pouze držitelům osvědčení 255.
    Br. Emil LIGAČ nechápe, proč jsou tyto připomínky vznášeny dnes na tomto jednání a ne v době, kdy byly na zasedáních SO a PRV projednávány a schvalovány směrnice této dotace.
    Br. Alexander BEER informuje, že ve věci podpisu smluv SO ČsOL a firmou Straimar group s. r. o, souhlasil pouze s podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene, ne však s předkupním právem.
    Br. Jindřich SITTA vysvětluje, proč byly podepsány obě tyto smlouvy a jak probíhala jednání s nájemcem. Jak těžké bylo, abychom dospěly do stavu, ve kterém se s nájemcem nacházíme dnes. Nájemce potřeboval získat od banky úvěr na financování novostavby, jehož získání však bylo podmíněno doložením těchto dokumentů.
    Br. Alexander BEER navrhuje vypustit z usnesení část o smlouvě na předkupní právo.
    Br. Rostislav KUBIŠTA podporuje br. Beera .

    Usnesení:    RV ČsOL souhlasí hlasovat  o variantě br. Beera.
Hlasování:    6 – 16 – 1  (nebylo schváleno)

Usnesení:    RV ČsOL po projednání schvaluje předloženou zprávu o hospodaření ČsOL za 1. pololetí roku 2008.
RV ČsOL ukládá SO vytvořit finanční rezervu pro případ zhoršení platební morálky nájemce.
RV ČsOL schvaluje usnesení PRV ČsOL stran podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu a smlouvy o předkupním právu k nemovitosti.
Hlasování:    16 – 5 – 2ad 7)    Br. Milan MOJŽÍŠ předkládá zprávu o čerpání dotací pro rok 2008 ve formě tabulek rekapitulace dotací a jejich čerpání a rozdělení dotací do jednot a jejich čerpání          k 1. září 2008. Zatím se však nedaří v jednotách dodržet plnění dotace MF ve výši        2 mil. Kč. Je třeba zintenzivnit činnost jednot. Ostatní dotace by však měly být vyčerpány a správně využity, ať už se jedná o dotace Ministerstva obrany                   či Ministerstva zahraničních věcí.
    Br. František GÁBOR informuje o dotaci Ministerstva zahraničních věcí                      na Česko-Ruskou výstavu. Informuje o výzvě Správy pražského hradu a krocích,  které je nutno podniknout, abychom nebyli uvedeni pouze jako sponzoři výstavy           ale jako její pořadatelé.

Usnesení:     RV ČsOL po projednání schvaluje předloženou zprávu o čerpání dotací MO ČR, MZV ČR a MF ČR za rok 2008.
Hlasování:    23 – 0 – 0

ad 8)    Br. Jindřich SITTA předkládá tuto otázku i když nebylo předložena či projednána          na jednání SO či PRV ČsOL. Jedná se však o velmi důležitý bod, který by měl být nějakým způsobem vyřešen.
    Br. Alexander BEER informuje, že při obsazení této funkce by se mělo uvažovat  pouze o odbojáři. Mělo by se jednat o výkonného a schopného člověka, který bude schopen vykonávat veškeré úkoly a činnosti, za které by měl být  tajemník zodpovědný.
    Sestra Irena MALÍNSKÁ navrhuje jako možného kandidáta br. Konieczného,               který v minulosti vykonával na ústředí funkci ekonoma.

Usnesení:    RV ČsOL ukládá PRV ČsOL do příštího jednání předložit návrh          na obsazení funkce tajemníka ČsOL.
Hlasování:    23 – 0 – 0

ad 9 )    Br. Jindřich SITTA je nutné doplnit členy RV ČsOL. Navrhuje zvolit členy RV dle zápisu ze sněmu s podmínkou doložit lustrační osvědčení. Lhůta pro doložení by měla být stanovena na 3 měsíce.
Br. František GÁBOR informuje, že dle hlasování na sněmu jsou možnými kandidáty pro doplnění RV ČsOL br. Bohuslav Karvánek a br. Jiří Ryška.
Br. Jindřich SITTA jestliže nejsou předložena žádná tvrzení, která by tyto kandidáty diskvalifikovala, dle stanov tyto členy musíme přijmout. 

Usnesení:    RV ČsOL schvaluje doplnit RV náhradními členy s podmínkou doložení lustračního osvědčení.
Hlasování:    23 – 0  – 0

ad 10)    Br. František GÁBOR informuje o usnesení RV ČsOL z 31. května 2008, kterým byl udělen Rozhodčí radě úkol.

Br. Kuchynka odjel krátce po té do lázní. Po svém návratu se chtěl  před svoláním rady sejít s předsedou ČsOL br. Budinským, který však            již v dané době odjel  na dovolenou.
    Br. Pavel BUDINSKÝ upozorňuje na to, že Rozhodčí rada od května nijak nereagovala ani se nesešla. Rozhodčí rada by se měla scházet minimálně dvakrát           za rok, dosud jsme však od sněmu neobdrželi žádnou zprávu o jejich činnosti ani zápis z žádné schůze.
   


Br. Jaromír MAREČEK souhlasí s tvrzením, že Rozhodčí rada nesplnila svou úlohu, doporučuje však RV ČsOL trvat na svém usnesení a vyzvat opět Rozhodčí radu k jejímu zasednutí.
    Br. Václav KUCHYNKA domnívá se, že řešení záležitosti kolem tzv. „koordinačního výboru“ se vymyká pravomocím Rozhodčí rady. Jestli však RV ČsOL bude trvat        na svém úkolu, rozhodčí rada zasedne. Jedná se však o dlouholetý spor, který bude rozebrán do hloubky a rozbor bude následně předložen. Upozorňuje však, že ani           RV ČsOL nemůže Rozhodčí radě cokoli ukládat či vytýkat.
    Br. Alexander BEER navrhuje hlasovat o navrženém usnesení bez části usnesení           b) a c) .
    Br. Adolf KALETA domnívá se, že Rozhodčí rada v poslední době opravdu nepracovala a nevykonávala svou činnost. Proto souhlasí hlasovat o všech usneseních najednou. 

Usnesení:    RV ČsOL po projednání stavu ve věci podnětu prošetření činnosti    tzv. „Koordinačního výboru“ rozhodčí radě (usnesení RV ze dne     31. 5. 2008) schvaluje zprávu PRV a  bere na vědomí zprávu předsedy Rozhodčí rady.
RV ČsOL vyslovuje nespokojenost s nečinností Rozhodčí rady ve výše uvedené věci, konkrétně jejímu předsedovi br. Kuchyňkovi.
    RV ČsOL ukládá SO ČsOL s výtkou seznámit písemně všechny členy Rozhodčí rady.
    RV ČsOL ukládá předsedovi Rozhodčí rady zahájit neprodleně šetření ve výše uvedené věci a seznámit jednání RV se stanoviskem PRV      na jeho nejbližším jednání.
    RV ČsOL pověřuje PRV ČsOL v případě další nečinnosti předsedy Rozhodčí rady informovat členy Rozhodčí rady a svolat jednání Rozhodčí rady.
Hlasování:     17 – 6 – 0

Byla vyhlášena přestávka 10 minut. Po přestávce přítomno stále 23 členů.

ad 11)    Br. Jindřich SITTA předkládá dopis od tzv. „Koordinačního výboru“ ze dne             17. června 2008 obsahující žádost o svolání mimořádného sněmu a předává slovo předsedovi tzv. koordinačního výboru br. Beerovi.
    Br. Alexander BEER jmenuje důvody nespokojenosti tzv. „Koordinačního výboru“     a záležitosti, s kterými nesouhlasí a kvůli kterým požadují svolání mimořádného sněmu a proč považují Sněm ČsOL konaný v červnu roku 2007 za nelegitimní. V první řadě se jedná o nepoměr delegátů na sněmu, dále přejmenování krajských organizací SVV ČR na Krajské jednoty ČsOL, vystavení nových průkazů ČsOL. Dále informuje, že naprosto nesouhlasí s dopisem, který rozesílal sekretariát ČsOL jménem br. Sedláčka, který za něj napsal jistě br. Sitta.
    Br. Milan MOJŽÍŠ reaguje na informaci o nepoměru delegátů. Rozložení skupin bylo následující: legionářů dle zák. č. 255 bylo 1426 členů čili 32%, pozůstalých 967 čili 22%, válečných veteránů 1003 neboli 22% a sympatizantů 1046 tedy 23%. Rozdělení 111 delegátů bylo následující: veteránů dle zák. č. 255 37 čili 33%, válečných veteránů č. 170 40 čili 36%, pozůstalých 11 čili 10% a sympatizantů 23 čili 21%.
    Br. Tomáš SEDLÁČEK  rád by vyjasnil, že i když nevidí, jednalo se o jeho dopis, který sám vymyslel. Nahrál jej na diktafon a na sekretariátu ČsOL byla tato nahrávka přepsána. Proto nerozumí neustálým připomínkám vůči br. Sittovi a jeho spojování s tímto dopisem.
    Br. Mikuláš KONČICKÝ informuje o tom, že v Ostravě existují dvě jednoty, jejichž členy jsou jak sympatizanti, novodobí váleční veteráni tak i  pozůstalí. Informuje,      že ne všichni členi SVV jsou zároveň členy ČsOL. Také jsou však tací členové SVV, kteří se stali členy ČsOL a založili jednoty, které úspěšně fungují a zastávají tradice ČsOL.
    Br. Adolf KALETA v roce 2003 byly za členy ČsOL přijati členové SVV. Záměr         se však minul účinkem.

Např. v Moravskoslezském kraji, když  svolávají členy jednoty a když byli přihlášky a pozvánky rozeslány cca 50 členům SVV,  přijali členství ČsOL pouze asi jen tři členové, z toho dva se schůzí vůbec nezúčastňují          a jeden se telefonicky vždy omluví. Proto apeluje na ty, kteří mohou ovlivnit přístup členů SVV k posílení ČsOL, aby tak učinili a souhlasí i pře ze vše s přijímáním těchto členů do ČsOL.
    Br. Jindřich SITTA  pokud je situace již taková, že není možno dojít konsensu, tak souhlasí se svoláním mimořádného sněmu ČsOL.
   
    Usnesení:    RV ČsOL souhlasí, aby br. Přibyl dostal slovo a vystoupil.
    Hlasování:    22 – 1 – 0

Br. Václav PŘIBYL připomíná dopis tzv. „Koordinačního výboru“, ve kterém jsou navrženy 3 body, o kterých žádá RV ČsOL hlasovat. Dále nesouhlasí s označením   tzv. „Koordinační výbor“.

Usnesení:     RV ČsOL po projednání dopisu tzv. „ Koordinačního výboru“ pověřuje PRV ČsOL přípravou návrhu rozpočtu, scénáře, přípravného výboru a harmonogramu svolání mimořádného sněmu ČsOL.
    RV ČsOL ukládá návrhy předložit k projednání a schválení                na nejbližší jednání RV ČsOL.
    RV ČsOL ukládá PRV postupovat ve všech náležitostech přísně v rámci Stanov ČsOL.
Hlasování:    23 – 0 – 0

ad 12)    Br. Milan MOJŽÍŠ v zastoupení předsedy komise pro vyznamenání informuje                    o rozhodnutí komise v záležitosti udělení pamětních medailí, čestných uznání                    a pamětních stuh, br. Josefa Čermáka, které bylo předloženo ke schválení PRV ČsOL a to toto následně podpořilo a schválilo – 1 návrh na udělení Záslužného kříže MO ČR I. stupně a 1 návrh na udělení Záslužného kříže MO ČR III. stupně, dále udělení             4 pamětních medailí I. stupně, 17 pamětních medailí II. stupně a 112 pamětních medailí III. stupně. Rovněž i udělení 47 čestných uznání a 5 pamětních stuh. Směrnice pro udělování pamětních medailí byla  vydána v listopadu 2007 a v lednu 2008 byla rozeslána všem předsedům jednot. Termíny pro odevzdání návrhů z jednot byly stanoveny do 28. února a do 31. srpna.
    Br. Jaromír MAREČEK navrhuje, aby byl do budoucna termín do 31. srpna prodloužen.

Před hlasováním o tomto bodu opustil jednání br. Bartsch.

Usnesení:    RV ČsOL RV po projednání schvaluje předložené návrhy komise pro vyznamenání.


    RV ČsOL ukládá SO předat návrhy MO ČR.
    RV ČsOL ukládá PRV realizovat návrhy na vyznamenání pamětní medailí ČsOL a návrhy na udělení pamětních listů ČsOL
Hlasování:    21 – 1 – 0     

ad 13)     Br. Milan ŘEPKA předkládá komplexní zprávu ze zahraniční služební cesty               do Moskvy ve dnech 13. – 16. srpna 2008, které se zúčastnil jako tiskový tajemník ČsOL společně s br. Karlem Blahnou, předsedou zahraniční komise ČsOL.
    Br. Jindřich SITTA cesta splnila svůj cíl. Otázkou je, zda budeme pokračovat v navázaných kontaktech a možnostech.
    Br. Alexander BEER v delegaci do Ruska měl být i např. br. Hofman nebo někdo z jiných, nejlépe měl být jmenován některý ze členů historicko dokumentační komise.
    Br. Pavel BUDINSKÝ vysvětluje, proč br. Beer nebyl zvolen jako člen delegace           do Ruska a proč byli zvoleni tito bratři. Jelikož se br. Beer více jak půl roku neúčastnil žádných jednání a ani nechodil do kanceláří ČsOL, nemohli jsme vědět, zda má k této otázce nějaké podněty či návrhy.

Usnesení:    RV ČsOL po projednání schvaluje informaci o služební cestě Rusko Moskva.
Hlasování:    20 – 2 – 0

Byla vyhlášena 10 minutová přestávka. Po přestávce přítomno 19 členů, RV zůstává i nadále usnášení schopné.

ad 14)    Br. Milan ŘEPKA provedl prezentaci aktualizovaných webových stránek             ČsOL – www.obeclegionarska.cz. Tyto stránky byly vytvořeny za spolupráce            s br. Tiborem Horváthem. Mottem byla jednoduchost, přehlednost a obsahovost.          Ve stručnosti prochází veškeré části struktury těchto stránek a odkazuje na jejich možnosti a funkčnost.  
       
Usnesení:    RV ČsOL RV po prezentaci rekonstruovaných webových stránek        a projednání schvaluje oficiální spuštění rekonstruovaných webových stránek na webové adrese  www.obeclegionarska.cz.
Hlasování:    19 – 0 – 0

ad 15)   

a)    Br. František GÁBOR prezentuje daný bod o znovu umístění pomníku maršála Radeckého za nepřítomného br. Přerovského a za jednotu Český Brod. Danou problematiku doplňuje stanoviskem Historicko-dokumentační komise k této záležitosti a následně i stanoviskem Tiskové a publikační komise, které přijalo PRV ČsOL.

Usnesení:    PRV ČsOL po projednání schvaluje usnesení PRV ČsOL.
Hlasování:    19 – 0 – 0

b)    Br. František GÁBOR informuje o návrhu jednoty Český Brod, aby se ČsOL zapojila do hra geocatching.
    Br. Alexander BEER s myšlenkou souhlasí. Měli by se zapojit mladí lidé ze škol. Schránky by měli být umisťovány ke školám a pak uhrazeny z dotací.
    Br. Emil CIGÁNIK cílem není dávat schránky ke školám, ale aby je žáci hledali.
    Br. Jaroslav JAROLÍM považuje to za velmi dobrý nápad pro děti.

Usnesení:    RV ČsOL po projednání schvaluje záměr realizovat hru geocatching.
Ukládá PRV ČsOL zapracovat náklady na akci do  rozpočtu na rok 2009.
    Hlasování:    19 – 0 – 0 

c)     Br. Bohuslav PÁRAL žádá o lepší prezentaci ČsOL na veřejnosti na následujících akcích:
    - Slavnostní odhalení pamětní desky věnované významnému veliteli čs. Armády     plk. Arnoštu Steinerovi, které se uskuteční v neděli 28. září 2008 v 9:30 hod.           před domem na ulici Kladivova č. 1 v Brně.
    - Pomník plk. Švece v Třebíči dne 25. října 2008 ve 14:00 hod v Tyršových sadech.
    - Odhalení pomníku Dr. E. Beneše v Brně  dne 28. října 2008. Tato socha je majetkem ČsOL.
   
Usnesení:    RV ČsOL ukládá SO ČsOL jmenovat oficiální zástupce do delegací.
Hlasování:    19 – 0 – 0    

d)    Br. Milan MOJŽÍŠ informuje o připravované akci ČsOL. Jedná se o tří denní akci v termínu 26. a 28. září 2008 při výročí 90 let od bojového vystoupení čs. dobrovolníků při bojích v severní Itálii o kótu Doss Alto, který se stal v době předválečného Československa nejznámějším vystoupením našich italských legionářů. Na základě usnesení SO a PRV vypravuje ČsOL 2 autobusy,   které poskytlo pro tyto účely MO. Informační zprávu, program a propočet nákladů schválilo PRV dne 2. září 2008.

Usnesení:    RV ČsOL bere informaci o akci na vědomí.
Hlasování:    19 – 0 – 0

ad 16)    Jednání bylo ukončeno v 15:10 hod.

Usnesení:    RV ČsOL souhlasí se zapisovatelkou Janou Motyčkovou.
Hlasování.    19 – 0 – 0

Usnesení:    RV ČsOL schvaluje jako ověřovatele zápisu br. Budinského a br. Cigánika.
Hlasování.    18 – 0 - 1
Zapsala: Motyčková Jana

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář