Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání PRV ČsOL dne 8. dubna 2008

28. 5. 2008
Jednání PRV ČsOL dne 8. dubna 2008


Účast:
Přítomno  10 členů – viz. prezenční listina – zasedání je usnášení schopné
Nepřítomen:

Hosté:
Br. Přibyl, p.Řepka

Jednání PRV bylo usnášení schopné a na svém jednání se řídilo následujícím  programem :

1.    Informace o aktuální ekonomické situaci ČsOL                
2.    Informace o jednání předsedů jednot                                 
3.    Hotel                                                                                   
a.    Informace o aktuální situaci s nájemcem
    
b.    Smlouva s advokátní kanceláří Jansta Kostka
4.    Aktualizace organizačního a jednacího řádu                      
5.    Ujednocení ústroje                                                             
6.    Programové prohlášení                                                      
7.    Informace o krizi v ČsOL v souvislosti s aktivitami tzv. " koordinačního
výboru“, informace o opatřeních které podniklo PRV a SO
k zastavení skandalizace ČsOL (per rollam - tiskový mluvčí, zpráva o
tiskové konferenci ČsOL , prohlášení PRV ČsOL        
8.    Schválení programu RV
9.    Trestní oznámení - neoprávněné vniknutí do prostoru ČsOL a zcizení materiálů
návrh trestního oznámení na zneužití zcizených materiálů s cílem poškodit
ČsOL.                                                                                 
10.    Různé
a.    Žádost historické skupiny ČSAS
b.    Dotace metodika čerpání peněz na květnové oslavy osvobození
c.    Zákon o 3. odboji
d.    Informace o stavu v jednotách
11.    Závěr.


ad 1)    Jednání zahájil bratr Budínský.

Usnesení:     Účast  br. Přibyla schválena pouze na body 7, 9 a 10.
Usnesení:     Změna programu jednání pořadí bodů - začíná se body 7, 9, 10a, 10c.

ad 7)     Br. Budinský    informoval o krizi v ČsOL v souvislosti s aktivitami tzv. "koordinačního výboru“ a o protiopatřeních, které podniklo PRV a SO k zastavení skandalizace ČsOL (per rollam - tiskový mluvčí, zpráva o tiskové konferenci ČsOL, prohlášení PRV ČsOL)

Usnesení:     č. 1 PRV vzalo informaci na vědomí a uložilo vedení ČsOL vyzvat urychleně k jednání vedení organizací zúčastněných v tzv. koordinačním výboru.    
Hlasování:    9 – 0 – 1

č. 2  PRV uložilo SO připravit  odpověď MO (MO požaduje vyjádření k dopisu KV), ve  kterém bude uvedeno, že se PRV distancuje od aktivit některých svých členů zastoupených v KV, kteří se obracejí na MO jménem ČsOL bez mandátu ČsOL.              
Hlasování:     9 – 0 – 1 

č. 3 PRV schvaluje postup SO při řešení krizové situace kolem aktivit koordinačního výboru, dále schvaluje jmenování p. Řepky ve funkci tiskového mluvčího.
Hlasování:     9 – 0 – 1

č. 4 PRV ukládá svolat rozhodčí radu ČsOL s úkolem  vyjádřit se k aktivitám členů KV a skutečnostem zjištěným policií ČR
Hlasování:     10 – 0 – 0

ad 9)    PRV projednalo informaci o neoprávněném vniknutí do prostor ČsOL a zcizení materiálů s cílem zneužít zcizené materiály k poškození ČsOL (článek v Právu 27. března 2008).

Usnesení:     PRV ČsOL rozhodlo podat trestní oznámení pro neoprávněné vniknutí do prostor ČsOL, zcizení materiálu a na zneužití těchto materiálů s cílem poškodit ČsOL.   
Hlasování:    8 – 1 – 1

ad 10)  Různé
a)    Žádost historické skupiny HS 1. ČsAS o proplacení nákladů na uspořádání jednání dne 12. března 2008.

Usnesení:     PRV ČsOL ukládá SO postupovat dle usnesení PRV ze dne 12. února  2008.
Hlasování:     8 – 1 – 1

Po projednání tohoto bodu opustil jednání na protest místopředseda ČsOL br. Beer (ve 20:00 hod.).

c)    Br. Mareček informoval o přípravě Zákona o 3. odboji, který se má stát součástí zákona o válečných veteránech.

Usnesení:     PRV ČsOL vzalo informaci br. Marečka na vědomí a ukládá legislativní komisi připravit stanovisko ČsOL ke schválení SO, PRV a RV, dále ukládá SO kontaktovat br. Jermáře s cílem docílit prosazení názoru ČsOL.    
Hlasování:    9 – 0 – 0                                

ad 5)     Br. Gábor seznámil jednání PRV se záměrem projektu „Ujednocení ústroje“ a požádal o zřízení komise.
 
Usnesení:     PRV ČsOL schvaluje zřízení komise pro ujednocení ústroje.
Předsedou komise ustanovuje br. Gábora a pověřuje ho určením členů komise.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 3 )     Hotel
d)    Br. Budínský informoval jednání PRV  o aktuální situaci s nájemcem, počtu jednání a aktuálním stavu jednání.

Usnesení:     PRV ČsOL bere na vědomí situaci.                    
Hlasování:     9 – 0 – 0

e)    Br. Budínský navrhl jednání PRV schválit smlouvu s advokátní kanceláří Jansta Kostka na zastupování ČsOL ve vztahu s nájemcem společnosti Straimar group s.r.o
 
Usnesení:     PRV ČsOL ukládá SO podepsat smlouvu s advokátní kanceláří v rozsahu 25 hodin x 2500,- Kč
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 4)     Br. Gábor informoval jednání o připravené aktualizaci organizačního a jednacího řádu.

 Usnesení:     PRV ČsOL vzalo návrh na vědomí. Požaduje, aby byl návrh zaslán všem členům PRV k dodatečnému doplnění připomínek a následně schválen per rollam.
Hlasování:    9 – 0 – 0                        

ad 6)     Br. Mojžíš informoval o stavu diskuse v jednotách k tomuto materiálu a zaslaných připomínkách, které zapracoval do Programové prohlášení.

Usnesení:     PRV ČsOL ukládá členům PRV se s materiálem seznámit a  vyjádřit  do neděle emailem své připomínky.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 10)
          d)   Br. Mojžíš podal aktuální informaci o práci komise pro rozvoj ČsOL na úkolu zjištění stavu členské základny a stavu jednot ČsOL.

Usnesení:     PRV ČsOL bere zprávu na vědomí a cestou komise pro rozvoj a řízení jednot osobní návštěvou prověřit nečinné jednoty a připravit ke schválení plán revitalizace jednot. S termínem do konce května.
Hlasování:    9 – 0 – 0
 
           b)    Br. Sitta seznámil jednání s návrhem metodiky čerpání peněz z dotace poskytnuté MO na květnové oslavy osvobození.

Usnesení:     PRV ČsOL schvaluje metodiku čerpání finančních prostředků pro květnové oslavy osvobození.                
Hlasování:     9 – 0 – 0                                                                                                                

           e)    Br. Gábor požádal o uvolnění finančních prostředků na střelecký memoriál ppor. Šimonky. Akce je schválena včetně finanční podpory v Plánu činnosti ČsOL.

Usnesení:     PRV ČsOL schvaluje uvolnit finanční prostředky ve výši 48.000,- Kč na uspořádání střeleckého memoriálu ppor. Šimonky a setkání u příležitosti 18. Výročí zahájení pouštních operací v Liberci.
Hlasování:    9 – 0 – 0


3)  Jednání PRV ČsOL dne 20. května 2008

Účast:
Přítomno 9 členů – viz. prezenční listina – zasedání je usnášení schopné
Nepřítomen: br. Alexander BEER, br. Karel BLAHNA, br. Emil CIGÁNIK, br. Emil LIGAČ

Hosté:
Br. Tomáš SEDLÁČEK, br. Milan ŘEPKA

Jednání PRV bylo usnášení schopné a na svém jednání se řídilo následujícím  programem :

14.    Zahájení, uvítání.
15.    Schválení programu.
16.    Zpráva o činnosti PRV.
17.    Kontrola plnění usnesení.
18.    Informace o aktuální ekonomické situaci.
19.    Zpráva o činnosti tzv. „koordinačního výboru“.
20.    Programové prohlášení.
21.    Aktualizace organizačního a jednacího řádu ČsOL.
22.    Informace o obsazení pozice Tiskového mluvčího.
23.    Dotace.
24.    Schválení výdajů.
25.    Schválení nových členů.
26.    Schválení nákupu medailí a obálek.
27.    P. Horal.
28.    Různé.
29.    Závěr.

Zápis:

ad 1)    Jednání zahájil br. Pavel BUDINSKÝ v 16:55 hod.
   
ad 2)   

Usnesení:     PRV ČsOL souhlasí s navrženým  programem jednání a přítomností hostů.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 3)   

Usnesení:    PRV ČsOL schválilo návrh Zprávy o činnosti PRV ČsOL, ukládá zprávu doplnit o závěry jednání ze dne 20. května 2008 a předložit ji na jednání RV dne 31. května 2008.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 4)     Br. Jindřich SITTA informuje o plnění jednotlivých úkolů zadaných PRV a RV ČsOL.

Usnesení:    PRV ČsOL schvaluje informaci o plnění úkolů a ukládá předložit ji na zasedání RV ČsOL.
    Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 5)    Br. Pavel BUDINSKÝ informuje jednání o aktuální ekonomické situaci.
Usnesení:     PRV ČsOL vzalo informaci předsedy o ekonomické situaci na vědomí, ukládá dopracovat zprávu o přehlednou tabulku výdajů a příjmů, přehled placených faktur a předložit ji na zasedání RV ČsOL.  
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 6)     

Usnesení:    PRV ČsOL se usneslo předložit RV následující usnesení k tomuto bodu:

1) RV ČsOL vzal zprávu o činnosti tzv.“koordinačního „ výboru na vědomí a schvaluje veškeré kroky a rozhodnutí, které PRV učinilo v kauze „koordinačního výboru“.
                Hlasování:    9 – 0 – 0

2) RV ČsOL vyzývá právnické subjekty vystupující v tzv. „koordinačním výboru“ k okamžitému ukončení vměšování do vnitřních záležitostí ČsOL.
Hlasování: 9 – 0 – 0

3) RV ČsOL se distancuje od činnosti tzv. „koordinačního výboru“.
Hlasování: 9 – 0 – 0

4) RV ČsOL ukládá předsedovy rozhodčí rady br. Kuchyňkovi svolat rozhodčí radu, zabývat se aktivitami tzv.“ koordinačního výboru „ a  prošetřit činnost br. Přibyla, br. Beera, br. Heřkoviče a br. Čvančary v této kause s cílem prověřit, zda svým vystupováním a svou činností neporušili základní dokumenty ČsOL, dále zda svým vystupováním a činností nepoškodili jméno ČsOL a dále posoudit, zda aktivity výše jmenovaných nevedou k rozbíjení jednoty ČsOL. Dále RV ukládá rozhodčí radě projednat případ neoprávněného vniknutí br. Přibyla do kanceláří ČsOL a zcizení dokumentace ČsOL.
Současně RV ČsOL odsuzuje postup dotyčných členů ČsOL a  vyzývá členy angažované v tzv. „koordinačním výboru“ k okamžitému ukončení nepřátelských a rozbíječských aktivit. RV upozorňuje dotyčné bratry, že pokud tak neučiní bude proti nim postupováno v souladu se  stanovami ČsOL.
Hlasování: 6 – 2 – 1            

ad 7)    Br. František GÁBOR předkládá doplněné a aktualizované Programové prohlášení pro období 2007 – 2011 ke schválení. Tento materiál byl podroben diskusi a rozpracován.

Usnesení:    PRV ČsOL schvaluje znění Programového prohlášení po zapracování připomínky. Ukládá předložit jej ke schválení RV ČsOL. 
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 8)     Br. František GÁBOR informuje, že novela organizačního a jednacího řádu kapitola jednoty byla předložena PRV již na jeho minulém jednání. Dnes je ke schválení předložena kapitola Republikový výbor.

Usnesení:    PRV ČsOL schvaluje aktualizaci Organizačního a jednacího řádu ČsOL v kapitole Jednoty a Republikový výbor a ukládá předkladateli zapracovat připomínky a předložit jej ke schválení RV ČsOL.
Hlasování:        9 – 0 – 0     
ad 9)    Br. Jindřich SITTA informuje o jmenování br. Milana Řepky do funkce tiskového mluvčího ČsOL.     
Usnesení:      PRV ČsOL schvaluje jmenování Tiskového mluvčího a ukládá předložit tuto informaci RV ČsOL.
Hlasování:    9 – 0 – 0  
         
ad 10)    Br. Milan MOJŽÍŠ předkládá materiály týkající se přidělení dotací ČsOL. Informuje o souhrnném materiálu připraveném pro předsedy jednot.

Usnesení:    PRV ČsOL schvaluje Metodiku čerpání dotací, dále schvaluje průvodní dopis adresovaný předsedům jednot, sekretariátu ukládá rozeslat schválené materiály do všech jednot. Ukládá předložit na zasedání RV ČsOL jako informaci.
Hlasování:    9 – 0 – 0 
ad 11)   
Usnesení:    PRV ČsOL odkládá projednání tohoto bodu na své příští jednání.
Hlasování:    9 – 0 – 0 
ad 12)     Br. Jaroslav CHEJSTOVSKÝ předkládá ke schválení 23 nových členů ČsOL, které schválil a doporučil ke schválení PRV SO ČsOL dne 15. a 22. dubna 2008. Dále informuje o žádosti předsedy br. Františka Trávníčka o zaregistrování nové jednoty ve Valticích.   
Usnesení:    PRV ČsOL schvaluje přijetí nových členů.
Hlasování:    9 – 0 – 0

Usnesení:    PRV ČsOL schvaluje zaregistrování nové jednoty ve Valticích.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 13)    Br. Jaroslav CHEJSTOVSKÝ předkládá žádost Komise pro vyznamenání na nákup medailí a stuh.

Usnesení:    PRV ČsOL schvaluje 50.000,- Kč jako účelové finanční prostředky a ukládá SO kontrolovat finanční čerpání a  zjistit, kdo je vlastníkem raznice.
Hlasování:    9 – 0 – 0

ad 14)     

Usnesení:    PRV ČsOL ukládá předložit tento bod na zasedání RV ČsOL a doporučit usnesení pověřit rozhodčí radu projednáním této záležitosti.
Hlasování:    7 – 0 – 2 

ad 15)   
    a) Br. Pavel BUDINSKÝ informuje o dopisu MUDr. Hercze z 16. dubna 2008 ve kterém informuje, že končí ve funkci předsedy komise sociálně zdravotní.

Usnesení:    PRV ČsOL schvaluje br. Budinského jako dočasného předsedu sociálně zdravotní komise a ukládá mu dopracovat Směrnici pro čerpání dávek sociální a zdravotní péče.
Hlasování:    9 – 0 – 0 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář