Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy sdružení válečných veteránů ČR

10. 1. 2006
Stanovy přijaté Valnou hromadou dne 20.5.2004

Článek 1
Základní ustanoveni, název sdružení a sídlo

1. Sdružení válečných veteránů České republiky - je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Název sdružení je “Sdružení válečných veteránů ČR” (dále jen “SVV ČR”), pro potřeby mezinárodního styku v anglickém jazyce „Czech War Veteran’s Association“ zkrácený název „ CWVA“.
3. SVV ČR používá logo schválené Sněmem SVV ČR.
4. Sídlem SVV ČR je Sokolská 33, 120 00 Praha 2 (dále jen “sídlo”).

Článek 2
Cíle sdružení

1. Cílem činnosti SVV ČR je především:

a) trvalá péče o zdravotní a sociální potřeby válečných veteránů v České republice
b) být nositelem odkazu Čs. legií a bojovníků za svobodu Československa v obou světových válkách. Být organizací, která ctí vlastenectví, čest a odvahu
c) spolupráce s ostatními organizacemi a spolky s podobnou činností
d) aktivně se podílet na činnostech směřujících k šíření dobrého jména ČR, historie a úspěchů Československé armády, Armády České republiky a Policie ČR

2. SVV ČR reprezentuje před orgány státní správy a veřejností širokou obec válečných veteránů ČR.

Článek 3
Orgány sdružení, sekce ,jednání jménem sdružení

1. Orgány SVV ČR jsou Sněm SVV ČR, Představenstvo SVV ČR, Republikový výbor SVV ČR, Revizní komise SVV ČR a Krajské výbory SVV. Organizační jednotky jsou Krajské organizace SVV ČR (dále jen „Krajské organizace“), které sdružují válečné veterány v krajích. Krajské organizace jsou zakládány a rušeny na základě návrhu Představenstva SVV ČR usnesením Sněmu SVV ČR. Jiné orgány nebo organizační jednotky SVV ČR nejsou zřízeny.
2. Funkční období členů Představenstva SVV ČR a Revizní komise SVV ČR je čtyřleté.
3. SVV ČR má právní subjektivitu jako celek. Jménem SVV ČR je oprávněn jednat
a podepisovat pouze předseda SVV ČR a dva místopředsedové SVV ČR, kteří jsou statutárními zástupci SVV ČR. Oprávněná osoba se podepisuje za SVV ČR tak, že
k vytištěnému, vypsanému nebo jinak vyznačenému názvu sdružení připojí svůj podpis
s dodatkem “předseda” nebo „místopředseda“.
4. Orgány SVV ČR jsou usnášeníschopné, byly-li řádně svolány a pokud je přítomna alespoň jedna polovina členů příslušného orgánu SVV ČR, neurčují-li tyto stanovy jinak. Rozhodnutí se přijímají prostou většinou hlasů přítomných, neurčují-li tyto stanovy jinak.

Článek 4
Členství ve sdružení

1. Členem SVV ČR může být fyzická osoba starší osmnácti let, která se ztotožňuje se Stanovami SVV ČR a je válečným veteránem v souladu se zákonem 170/2002 Sb.
2. Členství ve SVV ČR vzniká přijetím Představenstvem SVV ČR. Člen se po rozhodnutí Představenstva SVV ČR o přijetí považuje za přijatého, zaplatí-li členský příspěvek, jehož výši stanoví Sněm SVV ČR.
3. Členství ve SVV ČR je neslučitelné s členstvím v jiné právnické osobě, jejíž programové cíle nebo činnost jsou v přímém rozporu s cíli činnosti SVV ČR, těmito stanovami nebo programovými dokumenty SVV ČR.
4. Členství v SVV ČR zaniká:

a) úmrtím
b) vystoupením
c) vyloučením

5. Člen SVV ČR může ze SVV ČR vystoupit písemným oznámením doručeným předsedovi Krajské organizace.
6. Člen SVV ČR může být ze SVV ČR vyloučen na základě návrhu kteréhokoli člena SVV ČR. O vyloučení rozhoduje Sněm SVV ČR. Člen SVV ČR je vyloučen, pokud pro vyloučení hlasují alespoň tři čtvrtiny přítomných účastníků Sněmu SVV ČR.
7. Člen SVV ČR je zejména oprávněn:

a) účastnit se Sněmu SVV ČR, pokud je zvolen delegátem
b) hlasovat na Sněmu SVV ČR, vznášet podněty a připomínky
c) volit a být volen do Představenstva SVV ČR a do Revizní komise SVV ČR
d) účastnit se projednávání programových a jiných zásadních dokumentů SVV ČR
e) být přítomen jednání Představenstva SVV ČR nebo Revizní komise SVV ČR, jedná-li se o jeho osobě či věci
f) obracet se na Představenstvo SVV ČR nebo na Revizní komisi SVV ČR se žádostmi a náměty k činnosti SVV ČR a žádat od nich odpověď

8. Člen SVV ČR je zejména povinen:

a) dodržovat stanovy a další organizační dokumenty SVV ČR
b) respektovat rozhodnutí orgánů SVV ČR
c) platit členský příspěvek stanovený Sněmem SVV ČR
d) dbát o dobré jméno SVV ČR a toto dobré jméno šířit
e) aktivně se účastnit práce ve SVV ČR a plnění jeho cílů

9. Čestné členství ve SVV ČR uděluje a odnímá na návrh Představenstva SVV ČR Sněm SVV ČR osobám, které se zásadním způsobem zasloužily o oblast, ve které SVV ČR působí, nebo o SVV ČR samotné. Čestný člen SVV ČR má práva a povinnosti řádného člena SV ČR, s výjimkou ustanovení odst. 7 písm. b), c) a odst. 8 písm. c) Stanov a při hlasování má hlas poradní.

Článek 5
Pravomoc a ustavování orgánů sdružení

1. Sněm SVV ČR je nejvyšším orgánem SVV ČR. Schází se nejméně jednou za 1 rok. Svolává ho Představenstvo SVV ČR z vlastního uvážení nebo na základě žádosti alespoň jedné třetiny členů SVV ČR. Účastníky Sněmu mají právo být členové SVV ČR a čestní členové SVV ČR, zvoleni dle stanoveného klíče z Krajských organizací SVV ČR. Klíč k volbě delegátů na Sněm stanoví Republikový výbor SVV ČR. Představenstvo SVV a předsedové Krajských organizací jsou delegáty z titulu své funkce. Sněm SVV ČR musí být svolán nejméně dvacet dnů před jeho konáním. Sněm SVV ČR je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina zvolených delegátů.
2. Sněm SVV ČR zejména:

a) mění a doplňuje stanovy SVV ČR
b) schvaluje a mění další organizační a programové dokumenty SVV ČR
c) rozhoduje podle těchto stanov
 d) volí a odvolává předsedu SVV ČR, členy Představenstva SVV ČR a členy Revizní komise SVV ČR
e) rozhoduje o vyloučení člena SVV ČR
f) rozhoduje o důležitých otázkách činnosti SVV ČR
g) schvaluje zprávy o hospodaření SVV ČR
h) je svoláván 1x za 1 rok.

3. Představenstvo SVV ČR zejména:

a) řídí běžnou každodenní činnost SVV ČR ( v souladu s Jednacím a organizačním řádem)
b) svolává Sněm SVV ČR
c) volí a odvolává ze svého středu místopředsedy
d) ustanovuje do funkce ekonoma SVV a po dobu výkonu funkce jej kooptuje za člena Představenstva SVV ČR
e) zodpovídá za hospodaření SVV ČR
f) ustavuje odborné komise ( např.ekonomická, organizační, tisková….)
g) zodpovídá za aktualizaci webových stránek SVV ČR

4. Republikový výbor SVV ČR:

a) se skládá z Představenstva SVV ČR, Předsedů krajských organizací a předsedů ustanovených odborných komisí
b) stanovuje klíč na volbu delegátů na Sněm SVV ČR
c) navrhuje výši členských příspěvků Představenstvu SVV ČR
d) navrhuje a realizuje způsoby začlenění členů SVV ČR do činnosti jednot ČsOL v kraji
e) realizuje spolupráci s Krajskými koordinačními výbory SVV ČR a ČsOL.

5. Předseda SVV ČR je nejvyšším představitelem SVV ČR a statutárním zástupcem SVV ČR, který jedná a podepisuje jménem SVV ČR.
6. Místopředsedové SVV ČR jsou statutárními zástupci SVV ČR, zastupují předsedu SV ČR v rozsahu jím určeném.
7. Ekonom pověřený řízením hospodářské činnosti SVV ČR odpovídá za správu finančních prostředků v souladu se Směrnicemi pro hospodaření. Je členem Představenstva SV ČR.
8. Zprávu o hospodaření v minulém finančním a účetním roce sestavuje Představenstvo SVV ČR a předkládá ji ke schválení Sněmu SVV ČR.
9. Revizní komise SVV ČR provádí kontroly hospodaření SVV ČR na základě zprávy
o hospodaření v minulém finančním roce a zpracovává zprávu revizní komise SVV ČR a předkládá ji ke schválení Sněmu SVV ČR.
10. Revizní komise SVV ČR se skládá ze tří členů volených a odvolávaných Sněmem SVV ČR. Revizní komise SVV ČR volí a odvolává ze svého středu předsedu, který svolává a předsedá jejím zasedáním. Revizní komise SVV ČR se schází nejméně jednou za šest měsíců.
11. Funkce člena Představenstva SVV ČR a člena Revizní komise SVV ČR jsou neslučitelné.


Článek 6
Hospodaření SVV ČR

1. SVV ČR hospodaří k naplňování cílů své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Příjmy SVV ČR jsou zejména členské příspěvky, o jejichž výši rozhoduje Sněm SVV ČR, dary fyzických a právnických osob, dotace orgánů státní správy a místní samosprávy a výsledky vlastní hospodářské činnosti.
3. Za hospodaření SVV ČR odpovídá Představenstvo SVV ČR.
4. O výdaji do 100 000 Kč rozhoduje předseda nebo statutární zástupci, o výdaji
nad 100 000 Kč rozhoduje Představenstvo SVV ČR.
5. Finančním a účetním rokem SVV ČR je kalendářní rok.
6. Rozpočet na finanční a účetní rok sestavuje Představenstvo SVV ČR. Rozpočet schvaluje Sněm SVV ČR. Není-li roční rozpočet schválen, hospodaří se až do jeho schválení podle rozpočtového provizoria, které schvaluje Představenstvo SVV ČR.
7. Zprávu o hospodaření v minulém finančním a účetním roce sestavuje Představenstvo. Revizní komise SVV ČR po provedené revizi předkládá zprávu o hospodaření ke schválení Sněmu SVV ČR. Zprávu o hospodaření schvaluje Sněm SVV ČR.
8. Směrnice pro hospodaření je zpracována ekonomem a schvalována Představenstvem SVV.
V Praze dne 20. května 2004

Za správnost:

Stanislav Žák, prom. ped. Ing. Ladislav Sornas
Předseda návrhové komise 1. místopředseda
Valné hromady SV ČR Sdružení válečných veteránů ČR


MUDr. Pavel Budinský, Ph.D.
Předseda
Sdružení válečných veteránů ČR
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář