Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vojenské přísahy

13. 8. 2006

Přísaha Rakousko - Uherské armády:

"Bohu všemohoucímu ,se zavazujeme slavnostní přísahou, že budeme věrni Jeho apoštolskému Veličenstvu, svému nejosvícenějšímu panovníkovi (jméno vladařovo), z boží milosti císaři rakouskému,
. králi českému atd. a apoštolskému králi uherskému a že ho budeme poslušni, jakož i jeho generálů a vůbec všech svých představených a vyšších, že je budeme ctít a chránit, že budeme jejich nařízení a rozkazy ve všech služebních výkonech plnit, že budeme statečně a mužně bojovat proti kterémukoli nepříteli a podle vůle Jeho Veličenstva kdekoli, na vodě i na zemi, ve dne i v noci, v bitvách, v útocích, v bojích a v podnicích každého druhu, zkrátka na každém místě, v každý čas a za všech okolností, že nikdy neopustíme svých jednotek, praporů, standart a děl, že nikdy nevstoupíme s nepřítelem ve styk, nýbrž vždy se budeme chovat ve shodě s válečnými zákony, jak se sluší řádným válečníkům, a takto ve cti žíti a zemříti. Tak nám dopomáhej Bůh! Amen."


Maďarská přísaha po 1918

"Slavnostně přisaháme všemohoucímu Bohu, že budeme věrni nejvyššímu veliteli, zákonem stanovenému správci země, Jeho Jasnosti vítězi Mikulášovi Horthymu z Nagybánya a že ho budeme poslušni, že budeme Maďarsku a jeho ústavě věrni a poslušni zákonů říše.
Přisaháme,. že budeme poslušni generálů honvédstva, jakož i všech jiných představených a vyšších, že je budeme mít v úctě a chránit je a že budeme jejich rozkazy a nařízení v každé službě věrně plnit; o své podřízené budeme vždy podle nejlepšího vědomí pečovat, svým příkladem a ze vší síly usilovat, aby své ,povinnosti za všech okolností poctivě konali.
Přisaháme, že budeme za svou svatou vlast proti každému vnitřnímu a vnějšímu nepříteli, ať je to ,kdokoli, vždy a všude a za všech okolností, a bude-li toho třeba, obětujíce i své životy, chrabře a mužně bojovat; že svá vojska, prapory, děla a jiné bojové prostředky neopustíme; že do služeb proti státu a národu anebo do služeb směrů, které se snaží podkopat kázeň honvédstva a jiných ozbrojených sborů. země, nevstoupíme, že nejsme členy žádného tajného sdružení a že ani nebudeme; že každé služební tajemství věrně uchráníme.
Majíce na paměti' válečné články, budeme se vždy podle válečných zákonů jako statní honvédi a dobří vlastenci chovat a tak se ctí žít a umírat. V tom nám dopomáhej Bůh! Amen!"

Ruská, Carská přísaha

"Já (jméno a příjmení) slibuji a zapřisahám se všemohoucím Bohem před Jeho svatým Evangeliem, že chci a že jsem povinen Jeho císařskému Veličenstvu, svému skutečnému a přirozenému Nejmilostivějšímu Velikému Hosudaru Imperatoru Mikuláši Alexandrovičovi, Samovládci Všeruskému, i Následníku Všeruského trůnu Jeho Císařského Veličenstva věrně a nezáludně sloužiti, nešetře svého života, do poslední kapky krve, i všechna práva a přednosti zákonné i budoucně uzákoněné, náležející k Vysokému Samovládí, moci a vládě Jeho císařského Veličenstva, plnit podle nejlepšího pochopení, sil a možností. Vynasnažím se odpírati chrabře a mocně nepřátelům říše Jeho Císařského Veličenstva i Jeho zemí tělem i krví, v poli i povinnostech; na vodě i na suchu, v bitvách, v potyčkách, v obleženích a ve ztečích i v. jiných válečných příležitostech, usilovati, aby_h prospěl ve všem, co se může při všelikých příležitostech týkati věrné služby Jeho Císařskému Veličenstvu a prospěchu státního, o ztrátě pak. újmě a škodě zájmu Jeho Veličenstva, jakmile se o tom dovím, nejen zavčas oznámiti, nýbrž i všemi způsoby ji odvraceti a nedopouštěti'; a budu každé svěřené tajemství bezpečně uchovávati, poslouchati nadřízených mně velitelů ve všem, co se bude týkati služby a pro_ spěchu říše, náležitým způsobem a vše podle svého svědomí plniti i nejednati proti službě a přísaze se zřením na svůj prospěch, příbuzenstvo, přátelství a nepřátelství; nikdy se nevzdalovat od oddílu a praporu, kam náležím, ať v poli, na pochodu nebo v posádce; naopak, pokud budu živ, vždy budu na to pomýšlet a ve všem tak si budu vést a jednat, jak se sluší na čestného, věrného, poslušného a zdatného vojáka. K tomu mi dopomáhej Pán Bůh Všemohoucí! Na zakončení pak této své přísahy líbám Evangelium a kříž Spasitele svého.
Amen!"

Ruská přísaha pro roce 1917

"Já, syn pracujícího národa, občan Svazu sovětských socialistických republik, přejímám povolání bojovníka v armádě dělníků a rolníků.
Před tváří pracujících vrstev sovětských socialistických republik i celého světa slibuji plniti tento úkol se ctí, slibuji naučit se svědomitě válečnému řemeslu a chránit statky národa a vojska jako zřítelnicí oka před zkázou a zničením.
Zavazuji se dbáti ,přísně a ustavičně revoluční kázně a plnit bez odmluvy všechny' rozkazy velitelů, ustanovených vládou dělníků a rolníků.
Slibuji, že sám nepodniknu nic, co by snižovalo důstojnost občan,a Svazu sovětských socialistických republik, a že budu varovat své služby před takovými činy a že všemi svými myšlenkami a jednáním budu usilovat o dosažení velkého cíle, osvobození všech pracujících.
Zavazuji se na první výzvu vlády dělníků a rolníků dostavit se a bránit SSSR. před všemi nebezpečími a útoky všech jeho nepřáteli a nešetřit v boji za SSSR. pro věc socialismu a pro bratrství národů svých sil ani svého života.
Jestliže nesplním těchto závazků svého slavnostního slibu, nechť je mi údělem všeobecné opovržení a nechť mě ztrestá přísná ruka revolučních zákonů."

Rakouská přísaha po 1918

. "Přisahám jako muž, jako občan republiky Rakouské a jako vojín, že budu bránit v každé době a na každém místě svou vlast, že budu poslouchat zákonů, na nichž se usnesly Národní rada a zemské sněmy, že zachovám věrnost a poslušnost úřadům zákonem pověřeným,zvláště pak vládě zvolené Národní radou, že co nejpřesněji vyplním všechny rozkazy svých představených, že budu dbát všech jejich pokynů a že budu sloužit v zájmu blaha a bezpečnosti svých spoluobčanů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ze všech sil republice Rakouské a rakouskému národu. Této své přísahy chci být vždy pamětliv"

Německá přísaha do 1933

"Přisahám věrnost říšské ústavě a slibuji, že chci vždy jako statečný voják bránit říši německou a její zákonná zřízení a že chci být poslušen říšského presidenta a svých představených".

Polská přísaha

a) pro k a t o I í k y: "Přisahám Pánu Bohu Všemohoucím.u v Svaté Trojici jedinému, že budu věren své vlasti, republice Polské, že praporů vojenských 'nikdy neopustím, že budu chránit ústavu a čest polského vojína, že budu vždy oddán právu a presidentu republiky Polské, že budu rozkazy svých velitelů a .představených věrně vykonávat, střežit vojenská tajemství, že budu za věc své vlasti bojovat do ,posledního dechu v hrudi a vůbec tak se chovat, abych mohl žít i zemřít jako pravý polský voják. Tak mi dopomáhej Bůh a muka Jeho Svatého Syna! Amen!"
b) pro n e k a t o I í k y: V tomto textu jsou vynechána slova, vyjadřující dogmatické rozdíly, t. j. "v Svaté Trojici Jedinému" a ..muka Jeho svatého Syna"; jiných změn není;
c) pro Mohamedány: Počátek formule zní: "Přisahám Pánu Bohu Jedinému", pak je pokračování shodné s textem pro katolíky až po slova "jako pravý polský voják", za nimiž následují slova "Wallahi, Billahi, Tallahi. Amin";
d) pro baptisty a sektáře: výnos nahrazuje v tomto případě přísahu slibem věrnosti takto konaným: "V souhlase s Kristovým učením, jež ukládá, aby vaše řeč byla "ano, ano," "ne, ne", táži se vás, zdali budete své vlasti, republice Polské, jako praví polští vojáci věrně sloužiti a zdali rozkazy svých velitelů a představených budete věrně plniti? Odpovězte z upřímného srdce "Ano"

Text tohoto slibu přednese před jednotkou duchovní příslušného vyznání, anebo není-li ho, důstojník, vojíni slibující věrnost, odpovědí k tomu je_ jedním slovem "Ano", při čemž kladou pravou ruku na srdce."

Jugoslávská přísaha

"Já (jméno a příjmení) přisahám Bohu Všemohoucímu, že budu vrchnímu veliteli veškeré branné moci, králi Jugoslavie, Alexandru Prvnímu vždy a za všech okolností věren, z celé duše oddán a poslušen, že budu junácky bojovat za Krále a Vlast, že plukovní prapor nikdy a nikde nezradím a že budu rozkazů všech svých velitelů poslouchat a věrně je plnit. Tak mi dopomáhej Bůh!".

Italská přísaha:

"Pro nerozlučitelné blaho krále a vlasti přisahám, že budu věren králi a jeho královským nástupcům, že budu dbáti loyálně ústavy a ostatních státních zákonů a že dostojím ve všech povinnostech k svému státu."

Přísaha Čs. zahraničního vojska:

"My, českoslovenští vojáci prvého národného revolučného vojska za hranicami vlasti rozvazujúc na vždy náš smluvný pomer s Habsburgovcami a rakúskouhorskou monarchiou, pamatajúc velké a dosial nepomstené krivdy, ktoré nad nami po celé - stáročia páchali, svojmu drahému československému národu a vodcovi zahraničného revolučného pohybu, Československej Národnej Rade s profesorom Masarykom na čele, prisaháme:
V mene našej ĺudskej a národnej cti, v mene všetkého, čo nám je ako luďom i ako Čechom a Slovákom najsvatejšie, v úplnom súhlase s naším svedomím budeme spoločne bojovať s našimi spojencami do poslednej kvapky krve proti všetkým našim nepriatelom tak dlho, dokial nevymožeme úplnej slobody svojmu národu, dokial naša česká a slovenská zem nebude spojená v samostatný a nezávislý československý štát, dokial náš národ na našich zemiach nebude úplnlm hospodárom a pánom svojho osudu.
Slávnostne sa zavazujeme, že nikdy a nikde, nehladiac na nijaké nebezpečie, bez strachu i bez pochybnosti, s úplným vedomím a svedomím od tohoto najvyššieho ciela nášhó boja za žiadnych podmienok neustúpime ale ako verní a čestní bojovníci, nesúc vo svojej krvi dedíctvo našich slávnych dejín a vždy pamatujúc hrdinských činov našich mučedníkov a vódcov, Jána Husa i Jána Žižky z Trocnova, slubujeme byť im dostojní, bojovať za pravdu a práva naše, nikdy z boj a neutekať, nijakému nebezpečiu sa nevyhýbať, rozkazy svojich náčelníkov poslúchať, naše prapory a odznaky ctiť, nepriatela o milosť nikdy a za žiadnych okolností neprosiť a so zbraňou v ruke nikdy sa nevzdať, brat brata milovat a v nebezpečí do konca chraniť, smrti sa nelakať, za slobodu národa a vlasti svojej všetko, i život položiť.
Bez akéhokolvek nátlaku, slobodne rozhodnutí, tak chceme i budeme konať! Tak nám káže naša česť i vernosť k nášmu ludu i domoviné.Přísaha Čs. příslušníků francouzských legií

"My, vojáci svobodné a samostatné republiky zemí československých, skládáme do rukou vlády zemí československých tuto slavnostní přísahu:
Ve jménu naší národní cti, ve jménu všeho toho, co je nám jako lidem a Čechoslovákům nejvíce svaté, přisaháme, že vždy ,a všemi silami hájiti budeme zájmy republiky zemí československých. Jako věrní bojovníci, nesouce ve své krvi dědictví našich slavných dějin a vždy jsouce pamětlivi nezapomenutelných hrdinských činů našich národních mučedníků i našich husitských vojevůdců, slibujeme býti jich důstojni a přisáháme nikdy z boje neutíkati, nijakému nebezpečí se nevyhýbati rozkazů náčelníků svých poslouchati, své prapory a odznaky ctíti, nepřítele o milost nikdy a za nijakých okolností neprositi a se zbraní v ruce se nevzdati, navzájem se milovati a v nebezpečí chrániti, smrti se nelekati a za svobodu národa a vlasti své vše, i život položiti. Tak budeme jednati a tak přísaháme."Přísaha příslušníků roty Nazdar

"Ve jménu volnosti, rovnosti a bratrství a v důvěře v Republiku slibujeme, že budeme bojovati pro práva Republiky a lidskosti až do posledního muže a do poslední krůpěje krve."


Přísaha československého vojska

"My, vojáci revolučního vojska, utvořeného daleko od hranic naší vlasti, rozbíjíme na vždy pouta, jež nás vázala k Habsburské říši a k říši rakousko-uherské, vzpomínáme křivd do dnes nepomstěných od staletí a před svým drahým národem nyní zastoupeným Československou Národní Radou skládáme tuto slavností přísahu.
Ve jménu naší národní cti, ve jménu všeho toho, co je nám jakožto lidem i jako Čechům a Slovákům nejvýše svato, přísaháme, že bojovati budeme po boku svých spojenců proti všem našim nepřátelům do té doby, dokud naše země české i slovenské nesplynou v samostatný a nezávislý stát československý, dokud národ náš v našich zemích nebude úplným pánem svých osudů. Jako věrní bojovníci, nesouce ve své krvi dědictví našich slavných dějin a vždy jsouce pamětlivi nezapomenutelných hrdinských činů našich národních mučedníkův"i našich husitských vojevůdcov, slibujeme býti jich důstojní, rozkazů náčelníků svých poslouchati, své prapory a odznaky ctíti, nepřítele o milost nikdy a za nijakých okolností neprositi a se zbraní v ruce se nevzdati, bratr bratra milovati a v nebezpečí chrániti, smrti se nelekati, a za svobodu národa i vlasti své vše, i život položiti. Bez jakéhokoli nátlaku, svobodně rozhodnuti tak dle této přísahy budeme jednati."

Přísaha 1. československé brigády ve francii

"My, vojáci revolučního vojska, utvořeného daleko od hranic naší vlasti, rozbíjíme na vždy pouta, jež nás vázala k Habsburské říši a k říši rakousko-uherské, vzpomínáme křivd do dnes nepomstěných od staletí a před svým drahým národem nyní zastoupeným Československou Národní Radou skládáme tuto slavností přísahu.
Ve jménu naší národní cti, ve jménu všeho toho, co je nám jakožto lidem i jako Čechům a Slovákům nejvýše svato, přísaháme, že bojovati budeme po boku svých spojenců proti všem našim nepřátelům do té doby, dokud naše země české i slovenské nesplynou v samostatný a nezávislý stát československý, dokud národ náš v našich zemích nebude úplným pánem svých osudů. Jako věrní bojovníci, nesouce ve své krvi dědictví našich slavných dějin a vždy jsouce pamětlivi nezapomenutelných hrdinských činů našich národních mučedníkův našich husitských vojevůdců, slibujeme býti jich důstojní, nikdy z boje neutíkati, nijakému nebezpečí se nevyhýbati, rozkazů svých náčelníků poslouchati, své prapory a odznaky ctíti, nepřítele o milost nikdy a za nijakých okolností neprositi a se zbraní v ruce se nevzdávati, bratr bratra milovati a v nebezpečí chrániti, smrti se nelekati a za svobodu vlastí své vše, i život položiti. Bez jakéhokoli nátlaku, svobodně rozhodnuti, tak podle této přísahy budeme jednati. Tak přísaháme!"

Přísaha československého vojska v Rusku

"My, českoslovenští vojáci prvního národního revolučního vojska za hranicemi vlasti, rozvázavše navždy náš smluvní poměr s Habsburky i monarchií Rakousko-Uherskou, pamětlivi těch velkých a dosud nepomstěných křivd, jež byly na nás po staletí páchány, drahému svému národu a vůdci zahraničního revolučního hnutí, Československé Národní Radě s prof. Masarykem v čele; přísaháme: Ve jménu naší cti lidské i národní, ve jménu všeho toho. co je nám lidem i jako Čechům a Slovákům nejvýš svato, v plném souhlase s naším svědomím, budeme bojovati společně s našimi spojenci do poslední kapky krve proti všem našim nepřátelům tak dlouho, dokud nedobudeme úplné svobody svému národu československéll1u, dokud naše země české i slovenské nebudou sloučeny v samostatný a nezávislý stát československý, dokud národ náš v našich zemích nebude plným hospodářem a pánem svého osudu. Slavnostně se zavazujeme, že nikdy a nikde, nehledíce na nijaká nebezpečí, bez strachu i bez pochybností, s plným vědomím a svědomím od tohoto nejvyššího cíle našeho boje za nijakých podmínek neustoupíme: ale jako věrní a čestní bojovníci, nesouce ve své krvi dědictví našich slavných dějin i vždy pamětliví nezapomenutelných hrdinských činů našich mučedníkův i vůdců, Jana Husa i Jana Žižky z Trocnova, slibujeme býti jich důstojni, bojovati za pravdu a práva naše, nikdy z boje neutíkati, nijakému nebezpečí se nevyhýbati, rozkazů náčelníků svých poslouchati, naše prapory a odznaky ctíti, nepřítele o milost nikdy a za. nijakých okolností neprositi a se zbraní v ruce nikdy se nevzdati, bratr bratra milovati a v nebezpečí do konce chrániti, smrti se nelekati, za svobodu národa i vlasti své vše, i život položiti. Bez jakéhokoliv nátlaku, svobodně rozhodnutí, tak chceme i budeme konati! Tak nám velí naše čest i věrnost k našemu lidu i domovině."


Slib čs. legií V Itálii

"Já, níže podepsaný... zavazuji se slavnostně, že sloužiti budu čestně a věrně jako voják československého národního vojska Československému Národu, zastoupenému nyní Československou Národní Radou a slibuji, že čestně a věrně plniti. budu všechny povinnosti, jež plynou z tohoto závazku, jmenovitě, že bezpodmínečně budu poslušen všech rozkazů svých vojenských velitelů."Přísaha čs. vojska

"Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme!"


Slib vládního vojska

"Slibuji, že budu Vůdce Velkoněmecké říše Adolfa Hitlera jako ochránce protektorátu Čechy a Morava poslušen, že budu zájmy Velkoněmecké říše k prospěchu protektorátu Čechy a Morava podporovati, nařízení hlavy protektorátu Čechy a Morava a jeho vlády plniti, zákony zachovávati a své úřední povinnosti svědomitě zastávati."

Přísaha slovenského vojska

"Prísaháme na Boha všemohúceho, že budeme poslušni prezidentovi Republiky a všetkým určeným velitel'om. Prisaháme, že všetky zákonné ustanovenia a rozkazy budeme ochotne plniť a svojim predstaveným a skrz nich svojmu státu oddane slúžiť.
Prisaháme, že prikázané nám miesto nikdy neopustíme, služobné tajomstvo nevyzradíme a za vlasť, ak bude treba, aj svoje životy obetujeme. Tak nám Pán Boh pomáhaj!"

Přísaha československého partyzána

"Přísahám na vše, co je mi svaté, že v boji za osvobození Československé republiky nebudu litovat ani svých sil ani svého života.
Nemilosrdně budu mstít všechna muka a slzy našich matek a sester, zavražděné vlastence, všechny zločiny spáchané německými a maďarskými barbary na Češích, Slovácích a Karpatských Ukrajincích.
Dobrovolně jsem se přihlásil do řad partyzánských bojovníku a slibuji, že budu vždy poslušen rozkazu svého velitele a svého oddílu a budu je bez odmluvy plnit. Svěřené tajemství budu posvátně chránit a své druhy a svůj oddíl nikdy nezradím, byť bych byl vystaven nejtěžším mukám. Kdybych však svůj oddíl zradil, nebo neplnil jeho příkazy, nechť mě stihne přísný trest z rukou mých kamarádů. Můj oddíl bude mi rodinou, moji kamarádi mými bratry. Bude-Ii raněn můj druh, nebo upadne do těžkého postavení, budu mu nápomocen a nedopustím, aby se dostal do rukou nepřítele. Sám nikdy se živý nevzdám nepříteli. Všechny mé myšlenky a síly budou ode dneška věnovány jednomu cíli: Škodit nepříteli na každém kroku, pomáhat ze všech sil v boji mé vlasti za svobodu. V tomto boji neustanu, dokud poslední cizák nebude vyhnán z naší pudy, dokud Československá republika, stát tří rovnoprávných slovanských národů -Čechu, Slováků a Karpatských Ukrajinců - nebude opět svobodná. Mým heslem bude: Smrt fašistickým okupantům - za svobodu národů Československa! Tak přísahám!"

Vojenská přísaha vojáků čs. armády od roku 1951

"Já, občan lidově demokratické republiky Československé, slavnostně přísahám, že budu čestným, statečným, ukázněným a bdělým vojákem, že budu přísně zachovávat vojenské a státní tajemství a bez odmluv plnit všechny vojenské řády a rozkazy velitelů a představených. Přísahám, že se budu svědomitě učit vojenskému umění, všemožně chránit majetek armády a lidu a že budu do posledního dechu oddán svému lidu, své lidově demokratické vlasti, presidentu a vládě Československé republiky. Jsem připraven na rozkaz presidenta a vlády republiky Československé kdykoli bránit svou vlast - lidově demokratickou Československou republiku, a jako voják přísahám, že ji budu bránit mužně a udatně, důstojně a čestně a že nebudu váhat nasadit i svůj život k dosažení úplného vítězství nad nepřítelem. A poruším-li tuto slavnostní přísahu, nechť mne stihne přísný trest lidově demokratického zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu. Tak přísahám!"

Vojenská přísaha vojáků ČSLA od roku 1961

"Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa. Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na rozkaz presidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe bránit svou rodnou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli. Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství. Tak přísahám!"


Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky od 1990

"Já, voják Československé armády, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný Československé federativní republice. Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských řádů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se pro ochranu svobody a nezávislosti Československé federativní republiky.

Pro ochranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám!"


Vojenská přísaha vojáků České republiky od 1993

"Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. "


Slib a Kodex etiky vojáka z povolání a vojáka v aktivní záloze dobrovolné

"Jako příslušník ozbrojených sil České republiky slibuji, že budu hájit zájmy České republiky a jejích občanů ve shodě se svým svědomím a přesvědčením a podle svých nejlepších schopností. Ve svém jednání se budu řídit právním řádem České republiky a předpisy ozbrojených sil. Budu sdílet, dodržovat a prosazovat hodnoty ozbrojených sil - odpovědnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest. Budu plnit rozkazy velitelů a nadřízených a budu dbát na profesionální přístup k plnění svých povinností. Budu bránit svobodu a demokracii, v případě ohrožení vlastní nebo spojenecké země jsem připraven p_o jejich obranu nasadit i svůj život."


Zdroje :
- Vojenské rozhledy, ročník 1933, 1934
- Jsme hrdí na svou zemi ?, Petr Majer, ČsOL a SVV, 2004
- A-I-1 Služební řád, I. díl, MNO, 1926
- Základní řád ozbrojených sil ČR (http://www.15zzb.cz/Private/Zakony/zakl1.htm )
- internet www.army.cz
-

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Obrana vlasti??

(Rejpal, 10. 10. 2011 19:33)

Tak si čtu naši vojenskou přísahu a stále nemohu najít něco o Afganistánu, kde byl těžce zraněn náš voják, který v těchto dnech zemřel. Podle komentářů v TV splnil slova přísahy!
Nerozumím. V přísaze je "Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život".Jaká že byla vlast padlého ??
Anebo se naši vojáci "připravují k obraně České republiky a brání ji proti vnějšímu napadení" z předsunuté základny Afganistán? Zajímavá strategie.

Re: Obrana vlasti??

(Martin, 10. 10. 2011 19:50)

Technicky vzato to v přísaze neni. Je to ve slibu vojáka: "demokracii, v případě ohrožení vlastní nebo spojenecké země jsem připraven pro jejich obranu nasadit i svůj život".
Nicméně, ten VOJÁK nejel do Afghanu z vlastního rozmaru, plnil si své povinnosti, poslali ho tam naši politici. Nezkoušejte se, zvláště na tomto webu navážet do našich vojáků. Padl při plnění svých vojenských povinností, v jiných zemích by mu většina lidí vzdala čest, holt u nás, naší závistivé, maličké , mstivé zemičce, padlého veterána ještě popliveme. Plně doufám, že Vaše výtka nepatřila padlému, ale těm co rozhodují o tom, kde naši vojáci slouží..........