92 Charkov -speeches at Horse market- proslovy na Konnem Rynku