90 Charkov cenotaph to murdered- pamatnicek zavrazdenym ranenym