68 Artjuchovka, at the former cz trench-u byvaleho obranneho zakopu