105 Sokolovo, mass grave with Jaros- v hromadnem hrobe nalevo by mel byt pohrben i kapt Jaros