Melnicke Vtelno, 2018-11-11 nezapalena kvuli vetru