BAD_2008_1502_001_Praha 5, hrb. Slivenec, 2007-03-13 (2).jpg