BAD_2008_0702_001_Praha 5, zvahovská, hb. Hluboep.jpg