06_2211_003_Rychnov nad K.   hrbitov, pomnik 1 a 2.sv_RK.JPG