08_1707_001 Bezno, MB, hrbitov, 2008-05-01 (1).jpg