08_0402_009_Praha 8, Zernosecka, Kobyliska strelnice (9).jpg