08_0402_008_Praha 8, Zernosecka, Kobyliska strelnice (8).jpg