08_0402_007_Praha 8, Zernosecka, Kobyliska strelnice (7).jpg