08_0402_006_Praha 8, Zernosecka, Kobyliska strelnice (6).jpg