08_0402_005_Praha 8, Zernosecka, Kobyliska strelnice (5).jpg