08_0402_004_Praha 8, Zernosecka, Kobyliska strelnice (4).jpg