08_0402_003_Praha 8, Zernosecka, Kobyliska strelnice (3).jpg