08_0402_002_Praha 8, Zernosecka, Kobyliska strelnice (2).jpg