08_2007_002_Praha 6, V Sareckem udoli, 2008-05-08.JPG