06_w6_Praha6,,Bubenec,nazdiplotukolemStromovky(2).jpg