06_1204_4_Praha 6, Na Valech, park proti domu 290-2.jpg