06_w5_Praha5,Radlicka115-40,pomniksv.valka,napravopredskolou