08_1406_001_Praha 3, Husitska 502-36, 2007-06-13.jpg