08_0607_009_Praha 2, Zitna 562-10, 2008-04-05 (1).jpg