07_0108_003_Praha 10, Dykova 51-1, 2007-04-26 (1)_P10.jpg