08_2101_001_Praha 1, Skolska 1325-16, 2006-03-24_P1.jpg