08_0507_001_Praha 1, nam. Republiky 1090-05, Ob.jpg