06_9_25_Praha1,Hybernska997-2,NoveMesto2005-05-29.jpg